Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w pow(...)

Jacek Nowaczyk, Jan Stępiński Zasadniczymi dokumentami regulującymi zagadnienia związane z gospodarką odpadami są Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, Rozporządzenie Ministra OŚZNiL w sprawie klasyfikacji odpadów. Określone w powyższych aktach prawnych zadania niejako zobowiązują organy gminy do wypracowania własnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, które powinny uwzględni(...)
»

Powietrze pod lupą(...)

  Sejm 13 kwietnia br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Transponuje ona do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy CAFE. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zwana również dyrektywą CAFE, (Cleaner Air For Europe)1 jest głównym instrumentem prawnym na sz(...)
»