Większa aktywność firm

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-3
  DRUKUJ
Ideą Konkursu było stworzenie swoistej platformy, która pozwoliłaby na podsumowanie efektów dotychczasowej zbiórki odpadów. Konkurs został zapoczątkowany spontanicznie i bez wsparcia uregulowań prawnych, które wtedy jeszcze nie istniały, a dzisiaj znacznie wspomagają selektywną zbiórkę. Sześć dotychczas zakończonych edycji potwierdza trafność pomysłu, a Konkurs o Puchar Recyklingu stał się okazją do podsumowania całorocznej działalności wielu gmin, związków gminnych i podmiotów gospodarczych w zakresie zbiórki surowców wtórnych.
Konkurs co roku pokazuje efekty w zakresie nie tylko selektywnej zbiórki, ale też funkcjonowania polskiego prawa, które pozwoliło sprecyzować pewne działania w zakresie ochrony powierzchni Ziemi. Być może w przyszłości w Konkursie należałoby uwzględnić jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie konieczność potwierdzania recyklingu i odzysku oddzielnie z racji ustalenia w Polsce rocznych poziomów odzysku i recyklingu materiałów opakowaniowych.
Puchar Recyklingu jest konkursem uniwersalnym, gdyż pokazuje wielostronność działań w zakresie gospodarki odpadami, a zwłaszcza selektywnej zbiórki i odzysku surowców z odpadów opakowaniowych. Zauważam coraz większą aktywność firm w zakresie budowy systemów selektywnej zbiórki, opartych na kompleksowych rozwiązaniach. Wiele polskich miast w ubiegłym roku dokonało swoistej rewolucji w tej dziedzinie. Przykładem może być Kraków, gdzie zadbano także o rozwój kompleksowej bazy w zakresie segregacji odpadów już zebranych. Nie wystarczy bowiem zebrać i pokazać swoje wyniki w Konkursie. Istotne jest, by dany surowiec był na tyle czysty, aby końcowi recyklerzy mogli go dalej przetwarzać. Swoistą wizytówką przemyślanego i planowanego działania jest także Lublin, którego władze najpierw zadbały o przestawienie firm komunalnych z modelu typowo „wywozowego” na segregację odpadów przed ich zdeponowaniem na składowisku, a teraz planują wspomóc rozwój selektywnej zbiórki poprzez ustawienie gniazd recyklingowych.
Najciekawszą zmianą w filozofii podejścia do zagadnienia segregacji u źródła jest dostrzeżenie konieczności rozwoju edukacji ekologicznej – elementu, który był dotychczas pomijany i marginalizowany. W naszym społeczeństwie można zauważyć tendencje, które doprowadziły do powstania i realizacji nie tylko dużych kampanii w tym zakresie, ale również akcji na mniejszą skalę, czyli to, co Konkurs zauważa i nagradza, że akcenty edukacyjne są realizowane przez prawie wszystkie podmioty w nim startujące.
Na przestrzeni dotychczasowych edycji uformowało się stałe grono liderów, ale corocznie bacznie śledzimy postępy każdej z tych firm i obserwujemy, jak zwiększają wolumen odzyskanych surowców. Świadczy to przede wszystkim o aktywności ludzi nimi kierującymi, którzy po zdobyciu nagród nie zaniechali swojej pracy, nie spoczęli na laurach i nie zrezygnowali z wypełniania swojego obowiązku nie tylko zawodowego i ekologicznego, ale także wobec prawa polskiego.
Oprócz tego obserwujemy także coraz większe zainteresowanie i skuteczność działań związków gmin. W przypadku gospodarki odpadami ich działalność pokazuje, że sukces w tym zakresie jest możliwy nie na małym poletku jednej gminy, a na terenie zamieszkałym przez kilkanaście czy kilkaset tysięcy osób. Ma to sens, bowiem wzrasta efektywność ekologiczna i ekonomiczna takiego przedsięwzięcia.
Cieszyć się należy, że firma Abrys konsekwentnie kontynuuje ideę Pucharu Recyklingu. Mam nadzieję, że formuła swoistego podsumowania wyników systematycznej pracy wszystkich podmiotów, które zajmują się na co dzień odzyskiem surowców, zostanie zachowana. Chciałbym życzyć samych sukcesów tym wszystkim, którzy zbierają, i tym, którzy czuwają nad tym przedsięwzięciem.

Bogdan Korczewski
dyrektor Recykling Centrum
współtwórca najstarszej z konkursowych
kategorii – „Szklanej Statuetki”

Zmiany w regulaminie

Wszystkie jednostki, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, przekazują je do powtórnego wykorzystania oraz wpływają na poprawę świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa, mogą włączyć się do VII edycji Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu.
Kierując się głosami uczestników, po konsultacjach z członkami Kapituły, wprowadzono zmiany w dotychczas obowiązującym regulaminie. Podstawowymi kryteriami oceny w bieżącej edycji Konkursu są masa zebranego surowca wtórnego metodą selektywnej zbiórki oraz jego masa w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszaru objętego zbiórką, poświadczona dokumentami potwierdzonymi przez wójta (burmistrza lub prezydenta) z terenu, na który podmiot posiada decyzję na odbieranie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości lub/i zbieranie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Ponadto pod uwagę brana jest ilość surowca przekazana do recyklingu (zgodnie z ustawą o odpadach), poświadczona kartą ewidencji i kartą przekazania odpadów, oraz udokumentowany przyrost masy selektywnie zbieranego surowca w stosunku do roku poprzedniego.
Oprócz dotychczas wymaganych załączników (m.in. kopii zezwoleń na usuwanie odpadów stałych, faktur ze sprzedaży surowców wtórnych, kart przekazania odpadów i umów na dostawę odpadów) każdy podmiot przystępujący do Konkursu winien złożyć oświadczenie, iż nie prowadzi punktu skupu odpadów ani nie zbiera odpadów od innych podmiotów odbierających i zbierających odpady.
Po raz pierwszy w tym roku Kapituła przyzna tytuł "Tygrysa Recyklingu". Będzie on wręczony dotychczasowym laureatom Pucharów. Pretendent do tytułu winien zgłosić uczestnictwo w bieżącej edycji Konkursu we wszystkich kategoriach i udokumentować progres tonażu selektywnie zebranych surowców w stosunku do roku poprzedniego. Mamy nadzieję, że dzięki temu unikniemy zarzutów, iż co roku faworyzowane są te same podmioty, uniemożliwiając wykazanie się innym.
Regulamin VII edycji Konkursu w jego pełnym brzmieniu oraz Deklaracja udziału dostępne są na stronie www.abrys.pl/konkurs oraz w siedzibie redakcji.

(rm)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus