Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Perspektywy rozwoju insta(...)

Niekorzystne zmiany klimatyczne są kluczowym powodem, dla których obserwuje się dynamiczny rozwój ekotechnologii na całym świecie. Jedną z metod ograniczenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych jest częściowe zastępowanie stosowanych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Fotowoltaika ma szansę stać się w XXI w. ważnym źródłem energii na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne, przetwarzające energię promieniowania słonecznego(...)
»

Procedura strategicznej o(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ś.u.) powinno następować na wniosek zainteresowanego podmiotu. Tylko w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagana jest decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie to wszczyna się z urzędu. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy (...)
»