Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

OOŚ a finansowanie przeds(...)

By móc podjąć skuteczne działania mające na celu przeciwdziałanie lub ograniczanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, trzeba je zapoczątkować jeszcze na etapie planowania inwestycji. Podstawy prawne Obowiązujące w Polsce prawo regulujące zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, rozumianych jako badanie wpływu na środowisko będącego wynikiem realizacji zaplanowanych działań, wywodzi się z prawodawstwa Unii Europejskiej. Klu(...)
»

Wykorzystanie energii ze (...)

O stanie czystości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł zanieczyszczeń, z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Za podstawowe zanieczyszczenia atmosfery uznaje się dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pyły. Głównymi zaś źródłami emisji tych zanieczyszczeń są: energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy, transport, komunikacja i energetyka zawodowa oraz energetyka i technologie (...)
»