Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przykład gdański(...)

Gospodarka wodami opadowymi Gdańsk należy do miast, w których obowiązki zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków, wynikające z ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 664, ze zm.) są realizowane poprzez spółki prawa handlowego. Żadna z opinii prawnych nie (...)
»

Współczesne trendy cywili(...)

Idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się w latach 80. XX w. jako odpowiedź na wyzwania wynikające z zachowania równowagi w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Jej celem jest prewencyjne wyeliminowanie albo przynajmniej ograniczanie nierównowagi między rozwojem gospodarczym a społecznym oraz między rozwojem społeczno-gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym. Zakłada się, że implementacja tej idei pozwoli uniknąć destrukcyjnych nie(...)
»