Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulaminowa rewolucja(...)

Ostatnia nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyniosła prawdziwą rewolucję w branży wodociągowo-kanalizacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180; dalej: nowela uzzw). Nie ulega przy tym wątpliwości, że najbardziej spektakularnym elementem noweli uzzw z dnia 27 października 2017 r. była reforma trybu zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Mianowicie kompetencje do zatwierdzania taryf przeszły z rąk (...)
»