Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postępowanie z osadami śc(...)

Osady ściekowe w rozumieniu obowiązujących przepisów są odpadami, w związku z czym postępowanie z nimi musi się odbywać zgodnie z wymaganiami określającymi zasady gospodarowania odpadami. Pojęcia „komunalnych osadów ściekowych” i „stosowania” tych osadów zostały zdefiniowane w tzw. słowniczku w art. 3 ust. 3 pkt 2 i 19 ustawy o odpadach (DzU nr 62, poz. 628). Zgodnie z tymi definicjami komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z ko(...)
»

Udział społeczny w podejm(...)

Andrzej Tyszecki Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w istotny sposób poszerza dostęp społeczeństwa do różnego rodzaju informacji o problemach środowiskowych oraz możliwości udziału osób, grup i organizacji społecznych w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska. Ustawa zawiera regulacje dotyczące następujących grup zagadnień: - dostępu do informacji o środowisku; - udziału społecze(...)
»