Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Ujawnianie danych osobowy(...)

Czy pracownicy zakładu usług komunalnych mogą odmówić jego klientom podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, argumentując to przepisami ustawy o ochronie danych osobowych? Nie. Praktyka nieujawniania przez pracowników ich imion inazwisk oraz pełnionej funkcji służbowej nie znajduje uzasadnienia prawnego.Zgodnie zwyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 1999 r. (sygn. akt II SA 686/99), „błędn(...)
»

Zagrożenia wyciekami prod(...)

Jan Surygała, Ewa Śliwka Ropa naftowa oraz uzyskane z niej produkty są częstymi przyczynami skażeń środowiska. Według danych GIOŚ 40% zdarzeń stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska stanowią wycieki ropy i produktów naftowych. Rodzaje i wielkość wycieków Wzrost zużycia produktów naftowych związany z rozwojem motoryzacji zwiększa ryzyko przedostawania się do środowiska przyrodniczego większej ilości produktów naftowych (paliw, olejów smarowych, (...)
»