Informator - Kraj

wydany w Przegląd Komunalny – 2005-12
  DRUKUJ
Więcej przestrzeni
Od listopada na składowiskach w Pukininie i Bierkowie pracują nowe kompaktory typu BC 572 RB niemieckiej firmy Bomag. Dostarczyła je firma Full Maszyny Budowlane, przedstawiciel Bomaga w Polsce. Urządzenia te umożliwią bardziej oszczędną gospodarkę przestrzenią na składowiskach. Ciężar roboczy każdej maszyny wynosi 28,6 tys. kg, moc silnika 226 kW, a szerokość lemiesza 3800 mm. Są to najmniejsze z linii kompaktorów Bomaga. Jedną z tych maszyn zakupił Zakład Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej dla składowiska w Pukininie, drugą – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. Zakup był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Większość nowych kompaktorów, zakupionych w kończącym się roku z zachowaniem procedury zamówień publicznych, dostarczyła na rynek firma Full.
(ts)


Maksymalnie 1200
Sosnowiecki magistrat przeznaczył z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 250 tys. zł na dofinansowanie zmiany ogrzewania na proekologiczne. W tym roku dotację otrzyma 156 najemców i właścicieli mieszkań w budownictwie wielo- i jednorodzinnym. Jednorazowa dopłata przy zmianie ogrzewania na gazowe lub olejowe może wynieść do 50% wartości pieca, jednak nie więcej niż 1200 zł. Przy wymianie starego ogrzewania na elektryczne dofinansowanie może sięgnąć nawet 70% (maksymalnie również 1200 zł). W tym roku po raz pierwszy możliwe jest uzyskanie dotacji przy zakupie węglowego pieca niskoemisyjnego, który posiada znak bezpieczeństwa ekologicznego (dofinansowanie nie może przekroczyć 800 zł). Jeśli mieszkańcy zgodzą się na przyłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej, mogą otrzymać wsparcie rzędu 1200 zł.

Chemiczne węgorze
Z raportu „Pływając w chemikaliach”, opublikowanego przez Greenpeace, wynika, że wytwarzane przez człowieka substancje toksyczne negatywnie wpływają na węgorze – gatunek, który w ostatnich latach szybko znika z europejskich rzek i jezior. Testowane węgorze zostały wyłowione z akwenów w 10 krajach Unii Europejskiej. Badania dowiodły, że w próbkach znajdują się pozostałości bromowanych opóźniaczy spalania. Największe ich stężenie zanotowano w węgorzach pochodzących z angielskiej Tamizy. W rybach wykryto również polichlorowane bifenyle (najbardziej skażone są te z holenderskiego Hollandsdiep). Spośród wszystkich badanych przez Greenpeace węgorzy najniższy poziom substancji toksycznych zanotowano w próbkach pochodzących z zachodniej Irlandii i z Polski.

Personalia
Znamy już nazwiska osób pełniących ważne z punktu widzenia naszych czytelników funkcje państwowe. Ministrem rozwoju regionalnego jest Grażyna Gęsicka, a podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska została Agnieszka Bolesta. Nowych członków ma także Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – jej przewodniczącym ponownie został Krzysztof Filipek (Samoobrona) – oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której przewodniczy Waldemar Pawlak (PSL). Zmienił się ponadto skład Zarządu NFOŚiGW – nowymi zastępcami prezesa są Jerzy Kujda i Lech Płotkowski.

Ambasadorzy z Bayerem
Rozstrzygnięto Ogólnopolski Studencki Konkurs „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju”, organizowany przez firmę Bayer i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Tegoroczną laureatką została Justyna Wysocka, absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, za pracę pt. „Założenia do projektu technologicznego stacji demontażu zużytego sprzętu elektronicznego”. O przyznaniu Nagrody Grand Prix (5 tys. zł) zadecydowały koncepcyjne przygotowanie projektu, przytoczenie w pracy aktualnych uwarunkowań prawno-ekonomicznych oraz analiza istniejących rozwiązań systemów zbiórki odpadów elektronicznych w państwach UE. Do Konkursu zakwalifikowano 38 prac magisterskich poświęconych tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska. Spośród nich dwie główne nagrody (po 3 tys. zł) przyznano Aleksandrowi Głowali z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW za pracę pt. „Wpływ warunków hodowli na ocenę stopnia cytotoksycznego działania kadmu na izolowane hepatocyty szczura” oraz Aleksandrze Tomkiewicz z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej za pracę nt. wyznaczania obszarów oddziaływania rzeki Bytomki. Ponadto jury wyróżniło Dorotę Banaś, absolwentkę Fizyki Technicznej Politechniki Gdańskiej, za projekt instalacji kolektorów słonecznych, wspomagający system grzejny Studenckiego Domu Marynarza nr 2 Akademii Morskiej w Gdyni.

O czyste powietrze
W ramach programu „Nie trujcie!” 14 listopada br. fundacja ekologiczna „Arka” z Bielska-Białej zorganizowała Dzień Czystego Powietrza. Akcja ma propagować postawy i działania, dzięki którym będziemy oddychali coraz czystszym powietrzem. W tym roku fundacja poruszyła problem spalania w domowych piecach odpadów, w wyniku czego nie tylko trujemy siebie i ziemię w naszych ogrodach, ale także niszczymy cenne surowce, które mogłyby zostać powtórnie użyte w procesie produkcji. Podczas imprezy zorganizowano szereg konkursów ekologicznych, wystaw i prelekcji oraz wydano specjalne pakiety wydawnictw edukacyjnych. Informowano w nich m.in. o zagrożeniach związanych ze spalaniem odpadów w domowych piecach oraz o rodzaju zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Kolejna runda
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie kolejnej rundy aplikacyjnej w ramach SPO WKP – „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”. Wnioski należy składać do 6 stycznia 2006 r. w siedzibie Funduszu.

Pieniądze dla Legnicy
Prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski, poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył gminie 20% należnych spłat pożyczki, zaciągniętej w 2003 r. na uporządkowanie gospodarki wodno-melioracyjnej w obrębie budowanej zachodniej obwodnicy miasta (kwota umorzenia wyniosła 227,4 tys. zł). Dodatkowo Narodowy Fundusz przyznał Legnicy pożyczkę w wysokości 1,3 mln zł na ochronę mieszkańców przed hałasem. Pieniądze te posłużą rozbudowie ekranów dźwiękowych (do tej pory powstało ich w mieście 1,1 km).

PEC sprzedany
Władze Płocka podpisały umowę z Fortum Heat Polska, należącą do fińskiej grupy kapitałowej Fortum Heat, dotyczącą zakupu Płockiej Energetyki Cieplnej. Spółka przejęła 85% udziałów PEC-u, zaś pozostałe będą należały do pracowników. Dzięki tej transakcji do kasy miejskiej wpłynie 48 mln zł. Zgodnie z umową, Fortum musi zagwarantować wszystkim pracownikom zatrudnienie przez trzy lata. Ponadto spółka zobowiązała się, że w ciągu pięciu lat nie będzie przenosić płockich pracowników (bez ich zgody) do innych przedsiębiorstw ciepłowniczych, których Finowie są właścicielami. Po przejęciu płockiej spółki Fortum będzie miał w Polsce cztery przedsiębiorstwa ciepłownicze o łącznym obrocie netto powyżej 130 mln euro i rocznej sprzedaży energii cieplnej sięgającej 3900 GWh. Aktualnie umowę musi jeszcze zatwierdzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co nastąpi w najbliższych tygodniach.

Zagospodarowane liście
Przez cały listopad trwała w Żorach „Akcja Liście”, zorganizowana przez Zakłady Techniki Komunalnej oraz Zakład Zieleni Miejskiej. Jak co roku miasto wywoziło liście bezpłatnie, choć mieszkańcy musieli we własnym zakresie nabyć specjalnie do tego przeznaczone worki (1,60 zł za sztukę). W tym roku postanowiono, że zebrane liście trafią na kompostownię, gdzie zostaną przerobione na nawóz. Wiosną zostanie on wykorzystany przy sadzeniu drzew i tworzeniu miejskich trawników i rabat.

Pierwszy taki park
W Łodzi powstał pierwszy w Polsce park dla psów. Jego projekt wpisano do planu zagospodarowania rejonu rzeki Sokołówki. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 12 listopada br. Na 800 m2 ogrodzonych płotkiem znajdują się brukowane alejki, zabawki do tresury psów, ławki dla opiekunów, dystrybutory z torebkami na psie nieczystości oraz specjalne pojemniki. Są nawet podjazdy dla niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane częściowo ze środków urzędu miasta, resztę kosztów pokryli sponsorzy: Libert oraz dział weterynarii firmy Bayer. Pieczę nad parkiem będzie sprawować delegatura Łódź-Bałuty, a o jego wygląd zadba specjalnie wynajęta firma sprzątająca. Psi park to kolejny etap programu „Posprzątaj! To nie jest kupa roboty”, prowadzonego od 2003 r. przez Urząd Miasta Łodzi i agencję public relations SBS. Ma on uświadomić mieszkańcom, jak wielkim problemem są psie odchody pozostawiane na chodnikach i trawnikach miasta.

Przeciw korupcji
W listopadzie br. Instytut Ekonomii Środowiska rozpoczął program pn. „Przejrzyste fundusze strukturalne”. Powodem podjęcia tych działań były sygnały o korupcyjnych praktykach przyznawania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Projekt ma służyć zidentyfikowaniu korupcjogennych i nieprzejrzystych obszarów w procedurach zarządzania funduszami strukturalnymi na poziomie regionalnym, a także proponować rozwiązania eliminujące takie procedury. Ma to się odbywać m.in. poprzez szerszy dostęp do informacji dotyczących podziału środków w ramach funduszy strukturalnych oraz większy nadzór społeczny tego procesu.

Pieniądze dla szkół
Do końca grudnia br. Fundacja Nasza Ziemia przyjmuje wnioski na dofinansowanie szkolnych projektów edukacyjnych, poruszających tematykę odpadów i recyklingu. Mogą to być również projekty grupowe, realizowane przy współpracy firm gospodarki odpadami, organizacji pozarządowych lub samorządów. Najlepsze pomysły zostaną dofinansowane kwotą 5 tys. zł (otrzyma je 10 projektów). Więcej na ten temat na stronach internetowych Fundacji.

Rozstrzygnięty przetarg
W połowie października rozstrzygnięto przetarg na budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Radomiu. Trwająca ponad trzy tygodnie kontrola z Urzędu Zamówień Publicznych zakończyła się pozytywnie zarówno dla miasta, jak i dla spółki RadKom. Zwycięzcą przetargu jest polsko-niemieckie konsorcjum Polimex Mostostal Siedlce – Sutco. Obie firmy zaprojektują cały kompleks, wybudują go i wyposażą w linie technologiczne do segregacji i utylizacji odpadów. 13 grudnia zostaną podpisane umowy. Inwestycja ma być zakończona 31 maja 2007 r. Przedsięwzięcie wyceniono na ponad 20 mln euro. 65% kosztów zostanie pokrytych z funduszu ISPA.

Szkoły z certyfikatem
14 placówek oświatowych z całej Polski otrzymało Zielone Certyfikaty I i II stopnia. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 7 grudnia br. w Warszawie. Zielony Certyfikat to znak jakości w edukacji, przyznawany szkołom i przedszkolom za działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego. Aktualnie znak ten posiadają 44 placówki z całego kraju.

Informator przygotowała: Katarzyna Terek

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus