Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Maszty telekomunikacyjne (...)

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2012 r. poz. 647 – u.p.z.p.) jednoznacznie określają kompetencje gminy w zakresie gospodarowania przestrzenią na swoim terenie. A zatem mogłoby się wydawać, że całkowicie zabezpieczają one przestrzeń gminy przed obcą ingerencją i nie są one niczym zagrożone. Regulacje prawne, poprzez studiu(...)
»

System odzysku i recyklin(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 W UE zagadnienia związane z odpadami opakowaniowymi reguluje dyrektywa 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Najważniejszym, wynikającym z niej obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. W trakcie negocjacji Polska zobowiązała się do przyjęcia unijnego porządku prawnego, co oznacza, że od 1 maja 2004 r. w kraju obowiązują przepisy analogiczne do innych krajów UE.(...)
»