Informator

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-7
  DRUKUJ
Pojemniki z certyfikatem
Europejski Instytut Jakości uhonorował firmę EKO CENTRUM z Czempinia, producenta pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, prestiżową nagrodą ProEco 2004.

fot. Archiwum EKO CENTRUM

Firma znalazła się w gronie laureatów Certyfikatów Najlepszej Jakości będących rekomendacją Kapituły Polskiej Gali Jakości dla najlepszych przedsiębiorstw, instytucji i placówek handlowych. Zasadność ich przyznania w ramach szczegółowej i rzetelnej procedury weryfikacyjnej oceniają zarówno eksperci, jak i sami klienci i kontrahenci. Ocenie poddane zostały dwie grupy pojemników: wykonane z metalu oraz z laminatów poliestrowych. Pojemniki poddane były ogólnej analizie poziomu jakości, wizytowane były także hale produkcyjne oraz dokonano szczegółowej oceny wyrobów, wysłuchano również opinii klientów. Pojemniki te wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyróżniają się estetyką, trwałością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Liderzy zarządzania
23 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym. Zwycięski tytuł Lidera Zarządzania otrzymało dziewięć samorządów: Cewice, Brzesko, Dzierżoniów, Inowrocław, Koszalin, Kraków, Morawica, Polkowice i Rybnik. Do konkursu zgłoszono 72 projekty samorządowe, do finału zakwalifikowały się 24 spośród nich – wytypowane przez jury. Celem konkursu jest przyczynienie się do poprawy jakości usług świadczonych obywatelom i podmiotom gospodarczym przez administrację samorządową. Jurorzy przyznali nagrody w dwóch kategoriach tematycznych: Przyjazny urząd i Prorozwojowy samorząd, oddzielnie dla gmin wiejskich, małych miast, dużych i średnich miast oraz dla powiatów. Zwycięzcy otrzymali zestawy komputerowe do prezentacji multimedialnych oraz prawo do posługiwania się przez dwa lata tytułem i logo Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym. Nagrody wręczał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Mazurek.

Utylizacja pod Tatrami
23 czerwca br. Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne TESKO dokonało uroczystego otwarcia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Zoniówka”.

fot. Archiwum TESKO

Na terenie zakładu prowadzona jest działalność w zakresie przyjmowania, segregacji i magazynowania odpadów. Linia technologiczna do sortowania odpadów jest sterowana automatycznie za pomocą komputera obsługiwanego z kabiny operatora i posiada system zabezpieczeń technologicznych, powodujących zatrzymanie procesu w przypadku przekraczania dopuszczalnych parametrów technologicznych wymaganych dla prawidłowej pracy (temperatura i czas przebywania ludzi w komorze sortowniczej). Instalacja jest zabezpieczona przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, takich jak szczelny proces segregacji odpadów, zabezpieczenie podłoża i powierzchni magazynowych, stały system monitoringu oraz elektroniczny system ewidencji odpadów.

Druga Kwatera
Na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tychach oddano do użytku drugą kwaterę. Całkowita pojemność składowiska wynosi teraz 845 tys m³, co pozwoli na składowanie odpadów do 2020 r. Niecka powstała w pół roku, kosztowała 3,644 mln zł, z czego 3 mln zł pożyczył gminie NFOŚiGW, a resztę dołożyła spółka MPGO Master, która zarządza składowiskiem.

Łódzki festyn
MPO w Łodzi zorganizowało festyn promujący selektywną zbiórkę odpadów. 24 czerwca br. stary rynek pełen był baloników, plakatów i ulotek promujących selektywną zbiórkę. Zaprezentowano też nowo zakupione śmieciarki. Można było spróbować swych sił jako kierowcy tych śmieciarek oraz wziąć udział w konkursie o organizatorze festynu i selektywnej zbiórce odpadów.

Bez Funduszu Spójności
Opolscy radni przyjęli uchwałę o wzięciu 10,5 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 4,4 mln zł z Narodowego Funduszu na budowę nowej kwatery składowiska. Stara niecka przepełni się najprawdopodobniej do końca roku. Na początku roku okazało się (patrz Informator PK 01/2004), że miasto nie dostanie pieniędzy na tę inwestycję z unijnego Funduszu Spójności.

Konkurs rozstrzygnięty
IV Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Ekologia w Obiektywie 2004” rozstrzygnięty. Tegoroczna edycja konkursu pt. „Ziemia planeta zagrożonych żywiołów – woda”, organizowanego przez firmę Bayer, zainspirowała ponad 300 fotografów, którzy nadesłali 1400 prac. Zwycięzcą i laureatem nagrody Grand Prix został Jacek Ruta z Poznania za fotografię pt. „Wyspy” wykonaną w Słowińskim Parku Narodowym.

NIK kontroluje
NIK prowadzi aktualnie kontrolę organizacji gospodarowania odpadami w dużych miastach. Kontroli poddanych zostało sześć podmiotów. Jej celem jest ocena działań gmin w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, prawidłowości przyjmowania odpadów na składowiska oraz stanu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów. Wyniki kontroli NIK poda do wiadomości publicznej w czwartym kwartale br.

Patrole ekologiczne
W Lublinie znów wyruszyły w teren patrole ekologiczne. Od 21 czerwca br. inspektorzy Miejskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wspomagani przez Straż Miejską, sprawdzają m.in. to czy wśród mieszkańcy domów jednorodzinnych mają podpisane umowy na wywóz odpadów oraz wysokość rachunków za wywóz odpadów ciekłych i stałych.

Skazani na pracę
Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie porozumiał się ze stołecznym sądem w kwestii skorzystania z bezpłatnej pracy skazanych. Za wykroczenia i drobne przestępstwa, zamiast do więzienia, sąd będzie skazywać na przymusową pracę na rzecz miasta. Chodzi głównie o sprzątanie, pielęgnowanie zieleni itp.

Centralne obchody
Gospodarzem tegorocznych Centralnych Obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska było województwo dolnośląskie.

fot. Archiwum Dolnośląski Urząd Wojewódzki CDUWJ

W dniach 7-8 czerwca br. we Wrocławiu odbyła się impreza pod hasłem „Czyste środowisko – zdrowa żywność”. W tym czasie zorganizowano wiele wystaw, konkursów, festynów i rajdów promujących dolnośląską przyrodę i zdrowy tryb życia oraz zachęcających do proekologicznych zachowań. Na uroczystości przyjechali m.in. minister środowiska Jerzy Swatoń oraz podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Andrzej Mizgajski. Imprezie towarzyszyły konferencje: „Polska w Unii Europejskiej – ekologiczna polityka regionalna” oraz „XV-lecie systemu finansowania ochrony środowiska”. Na zakończenie obchodów w Teatrze Polskim we Wrocławiu wręczone zostały honorowe odznaki „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” i „Zasłużony dla rolnictwa”. Światowy Dzień Ochrony Środowiska, obchodzony obecnie w ponad 100 krajach, proklamowało Zgromadzenie Ogólne ONZ w Sztokholmie 5 czerwca 1972 r. W Polsce Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest od 14 lat, co roku w innym województwie (więcej czytaj str. 17)

Zmiany w ustawie
18 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o działalności gospodarczej, której głównym celem jest zniesienie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zmniejszenie możliwości ingerowania w nią przez urzędników. Artykuł 19 tej ustawy wprowadza zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwestiach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń. Zgodnie z dodanymi artykułami, obecnie przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, a także dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o zezwolenie. Wójt, burmistrz, prezydent jest uprawniony także do kontroli w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

Składowisko z pozwoleniem
Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Składowisko Odpadów Komunalnych (SOK) otwarto uroczyście 29 czerwca br. w Jaroszowie/Rusku.

fot. Ekologiczne Centrum Utylizacji Jaroszów

Pierwsza kwatera oddanego do użytku składowiska zajmuje powierzchnię ok. 5,8 ha i ma pojemność 450 tys. m³. Wykonawcą inwestycji wartej ponad 10 mln zł była firma „Ekomel” z Sulechowa. Docelowo składowisko będzie rozbudowywane. Teren przeznaczony pod inwestycję to ok. 32 ha, na którym zostaną wybudowane kolejne trzy kwatery o łącznej (razem z pierwszą) pojemności prawie 13 mln m³. W przyszłości na składowisku powstanie elektrownia wykorzystująca biogaz, centrum segregacji odpadów oraz specjalna „ścieżka edukacyjna”, która będzie służyła propagowaniu idei bezpiecznego składowania odpadów i recyklingu. Obiekt ten jako jedno z pierwszych składowisk odpadów komunalnych w Polsce posiada pozwolenie zintegrowane. Lokalizacja inwestycji jest atrakcyjna dla dużej części województwa. Właścicielem składowiska jest Ekologiczne Centrum Utylizacji z Jaroszowa.

W Gdyni o ISPA
Pod koniec czerwca br. w Gdyni odbyło się spotkanie beneficjentów funduszu ISPA, którzy w roku ubiegłym i latach wcześniejszych podpisali memoranda finansowe, oraz reprezentantów NFOŚiGW, MŚ i MGiP. Gospodarzem konferencji zorganizowanej przy współudziale NFOŚiGW było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (relacja w kolejnym wydaniu PK).
(ps)


10 lat Hawle w Polsce
Fabryka Armatury Hawle obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia na polskim rynku. Firma odniosła znaczące sukcesy na rynku polskim i międzynarodowych, dostarczając produkowane w Koziegłowach wyroby na wszystkie kontynenty świata. Przedsiębiorstwo oferuje m.in. zasuwy, złącza do rur, klapy zwrotne oraz kołnierze dwukomorowe. Gratulujemy jubileuszu.

Mało planów
Ministerstwo środowiska opublikowało informacje na temat stanu prac nad powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami. Wynika z nich, iż do tej pory mniej niż połowa powiatów wywiązała się z nałożonego na nie obowiązku. Nie lepiej jest z gminami, których plany powinny być uchwalone do 30 czerwca br. Według. danych z 1 czerwca jedynie 28 gmin w całym kraju uchwaliło plany.

Oczyszczalnia oddana
25 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Czerniejewie (woj. wielkopolskie). Inwestycja kosztowała 2,7 mln zł. Prawie milion dała Agencja Nieruchomości Rolnych z Poznania. Półtora miliona to pożyczka z NFOŚiGW. Oczyszczalnia może przerobić 300 m³ ścieków na dobę.

Sprzątanie świata
„Ekologicznie poproszę” to hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Sprzątanie świata – Polska”. Jej kulminacja nastąpi 17, 18 i 19 września 2004 r. Organizatorzy akcji zapraszają do aktywnego uczestnictwa. Więcej o kampanii – informatory, raporty – można znaleźć na stronach internetowych www.naszaziemia.pl.

Nieudane referenda
Wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca br. w czterech gminach województwa podkarpackiego odbyły się referenda w sprawie samoopodatkowania się ich mieszkańców na wywóz śmieci. Jednak w żadnej z gmin nie było dostatecznej frekwencji wymaganej dla uznania referendum za ważne. Największą frekwencję miała gmina Oleszyce, gdzie głosowało 27% uprawnionych.

Miejska spółka
Na czerwcowej sesji Rady Miasta gdańscy radni zadecydowali o powstaniu nowej miejskiej spółki odpowiedzialnej za gospodarkę wodno-ściekową. Do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (tak nazywa się nowy podmiot) wg projektu trafi cały majątek związany z prowadzeniem działalności wodociągowo-kanalizacyjnej wart ok. miliarda złotych.


Przygotował: Bartosz Paprzycki

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus