Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Składanie wniosku o przedłużenie taryfy Artykuł 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi: „Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok”. Oznacza to, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wnioskować o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf(...)
»

Nowe uwarunkowania odzysk(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów w istotny sposób wpłynęły na tworzenie i funkcjonowanie systemów logistycznych, wykorzystywanych w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Zmieniły też podejście do odzysku i recyklingu tych odpadów, zdecydowanie podnosząc znaczenie ich energetycznego wykorzystania. Taki sposób wykorzystania odpadów jest jednakże obwarowany szczegółowym(...)
»