Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy zarządzania i eks(...)

W Gdańsku ścieki sanitarne i wody opadowe płyną odrębnymi przewodami kanalizacyjnymi. Rozdzielczy system kanalizacji powstał na przełomie XIX i XX wieku. Właścicielem komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, którymi odprowadzane są wody opadowe, jest gmina miasta Gdańsk. Nałożony Ustawą z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie odprowadzania wód deszczowych jest realizowany w Gdańsku w ten sposób, że obowiązki w zakresie b(...)
»

Zróbmy sobie ogród szczęś(...)

Warsztaty ArtEko są wypadkową wieloletnich doświadczeń malarza i ogrodnika. Ich celem jest zaznajomienie najmłodszych z szeroko pojętym tematem zieleni, praktyczną pracą w ogrodzie i wypowiadaniem się przez sztukę. „Ogród przy każdej szkole i przedszkolu” to idea nieodzowna w naszych coraz bardziej ruchliwych i pełnych betonu miastach. Ma zaszczepić w dzieciach miłość do świata przyrody i troskę o nią. Lekcje plastyki, przyrody, języka polskiego, muzyki czy matematy(...)
»