Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transpozycja Dyrektywy 20(...)

Opublikowany projekt ustawy z 16 października 2007 r. o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach ma na celu głównie przenieść do prawa polskiego cele ekologiczne i przepisy zawarte w Dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów uchylającej Dyrektywę 91/157/EWG. W ten sposób wcześniejsze dys(...)
»

Wyrób włókienniczy w obie(...)

Wiosna to czas porządków, robienia remanentów w szafach, pozbywania się rzeczy już nieprzydatnych, zniszczonych i niemodnych. Zgodnie z definicją, którą sformułował Parlament Europejski: odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia których został zmuszony. Tak więc każdy z nas, pozbywając się rzeczy niepotrzebnych, jednocześnie powiększa wolumen odpadów, w tym tekstylnych. (...)
»