Wybór najkorzystniejszej oferty

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-11
  DRUKUJ
Aneta Suchoń

Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. Wybór kilku ofert w jednym postępowaniu jest dopuszczalny tylko w przypadku, gdy zamawiający wyraził zgodę na składanie ofert częściowych.


Wybór najkorzystniejszej oferty następuje na podstawie kryteriów oceny, zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ustawy), które nie mogą być zmieniane w toku postępowania (art. 38 ust. 5 ustawy). Zaznaczyć należy, że zamawiający najpierw sprawdza, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, a dopiero potem następuje wybór najkorzystniejszej oferty.

Dwa sposoby oceny ofert
Ustalając kryteria oceny ofert, za [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus