Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

O wodzie – sztuka w trzec(...)

W Dyrektywie Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – DWD, czytamy: Wspólnotowe normy dotyczące podstawowych, zapobiegawczych parametrów, związanych ze zdrowiem i dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są niezbędne, jeśli mają być zdefiniowane minimalne cele jakościowo-środowiskowe, które mają być osiągnięte w związku z innymi środkami wspólnotowymi, tak, aby stałe używanie(...)
»

Odpowiedzialność za wykro(...)

  Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa   Esencją ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów są zakazy określonych zachowań wprowadzone trzema wydanymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody rozporządzeniami Ministra Środowiska: z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z 9 paździ(...)
»