Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy można odmówić przyjęc(...)

Z dniem wejścia w życie przepisów prawa miejscowego, wyznaczających – zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) – regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) oraz funkcjonujące w ich obrębie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), pojawiła się konieczność określenia warunków, na jakich podmioty eksploatujące te instalacje będą odbierały odpady od przedsiębior(...)
»

Kłopoty z rejestracją zwi(...)

Pracownicy urzędów miast na prawach powiatów i starostw powiatowych, dokonujący rejestracji zwierząt zgodnie z art. 64 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na co dzień borykają się z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji obowiązujących przepisów. Czy można zarejestrować żółwiaka chińskiego? Czy oświadczenie o uzyskaniu żółwia stepowego z własnej hodowli jest wystarczające do jego rejestracji? Czy umowa darowizny małpki jest dokumentem świadczącym o jej le(...)
»