Składować, ale jak?

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-5
  DRUKUJ
Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach, minister środowiska 24 marca 2003 r. wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (DzU z 2003 r. nr 61, poz. 549). Wymogi te mają zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi składowanie odpadów, a w szczególności zapobiegać zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz powietrza.

Rozporządzenie określa dokładnie miejsca, w których nie mogą być lokalizowane żadne składowiska (§ 3 ust. 1). Są to m.in.: strefy zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych, obszary otulin parków narodowych, rezerwatów przyrody, lasów ochronnych i ochrony uzdrowiskowej. Ponadto nie mogą to być doliny rzek, tereny ze zbiornikami wód [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus