Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Zasady naliczania opłat z(...)

Zasadnicze znaczenie dla rozliczeń związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz zagospodarowaniem ścieków ma w Polsce ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1, a w szczególności zakaz finansowania skrośnego i obowiązek alokacji kosztów. Oznacza to, że doliczanie wód opadowych do opłaty za wodę i ścieki powoduje naruszenie norm prawnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku obszarów, na których funkcjonuje kanalizacja mieszana (a więc prakt(...)
»

Biologiczne przetwarzanie(...)

Niniejszy artykuł to krótki przegląd metod i przebiegu biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Biodegradowalne odpady organiczne stanowią, nawet z wyłączeniem odpadów papierowych, największą część odpadów komunalnych – od 35% do 45% we wszystkich krajach europejskich. Odpady ulegające biodegradacji mogą spowodować wiele negatywnych skutków dla środowiska naturalnego (powietrze, gleba, woda), lecz z drugiej strony w społeczeństwie skoncentrowanym na recyklin(...)
»