Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Handel odpadami, dokument(...)

Nowa sytuacja prawna, obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku, nałożyła na producentów odpadów zobowiązania prawidłowego gospodarowania nimi oraz obowiązek uiszczania opłaty recyklingowej lub produktowej z wyznaczonymi przez prezesa Rady Ministrów maksymalnymi stawkami. Wysokość opłaty produktowej ustalana jest na podstawie uśrednionych kosztów ponoszonych przez uczestników procesu recyklingu. Niektóre organizacje odzysku w swoich ofertach proponują 50% ich wysokość. Czyżby kolejny cud nad Wisłą(...)
»

Przekazywanie odpadów nie(...)

Zgodnie z art. 25 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ich wytwórca może zlecić wykonywanie obowiązku gospodarowania nimi innemu posiadaczowi odpadów. Ten ostatni ma prawo przekazywać je jednak wyłącznie podmiotom, które uzyskały niezbędne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Wyjątek taki stanowi m.in. prowadzenie działalności w zakresie wykorzystania odpad&oa(...)
»