Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kryteria oceny ofert(...)

Zamawiający, przygotowując ogłoszenie o przetargu, jest zobowiązany zamieścić w nim kryteria oceny ofert, jakimi będzie się posługiwał przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Powinien także wskazać wagę tych kryteriów, co zostało zapisane w art. 41 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Kryteria określone przez zamawiającego powinny być dla uczestników postępowania jasne. W przeciwnym razie grozi mu unieważnienie postępowania przetargowego w op(...)
»

Przesłanki ustalania waru(...)

Decyzja o warunkach zabudowy należy niewątpliwie do najczęściej stosowanych narzędzi planowania przestrzennego. Na większości dostępnych w Polsce terenów nie obowiązują plany miejscowe. W takich sytuacjach (wyłączając specustawy) jedynym sposobem rozpoczęcia procesu inwestycyjnego jest uzyskanie od wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy. Jak wskazywano już kilkukrotnie, również na łamach „Przeglądu Komunalnego(...)
»