Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Aspekty środowiskowe w dy(...)

Jednym z podstawowych zadań Dyrektywy 2003/54/EC z 26 czerwca 2003 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/EC, jest wprowadzenie w krajach unijnych liberalizacji na rynku energii elektrycznej. Wprowadzanie do energetyki zasad konkurencji wiąże się z realizacją postanowień zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Przyznanie odbiorcom prawa do wyboru dostawcy energii elektrycznej jest niezwykle ważnym el(...)
»

Poza obszarami specjalnym(...)

Podstawowa w polskim systemie prawnym regulacja ochronna, jaką jest Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, ze zm.), nie uwypukla w samym tytule, że jest ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu, co czynią odpowiadające jej akty prawne niektórych państw sąsiednich. Nie oznacza to jednak, że polska ustawa pozostawia ochronę krajobrazu poza swym zakresem. Przeciwnie – już w art. 1 proklamuje ona, że określa cele, zasady i formy ochrony(...)
»