Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Pomoc w interpretacji i z(...)

Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doczekała się wreszcie komentarza. Wprawdzie publikacji na temat tego aktu prawnego nie brakuje – w tym również komentarza (opublikowanego w 1997 r.), ale brak było dzieła kompleksowo wyjaśniającego jej przepisy z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Jak wiadomo, ustawa ta była kilkakrotnie w sposób bardzo istotny zmieniana. Jest to w istocie zupe(...)
»

Plany i programy gospodar(...)

W nowej dyrektywie ramowej odrębny rozdział (rozdz. V) poświęcono planom i programom gospodarowania odpadami, wprowadzając pewne nowości. Utrzymane zostało jednak założenie, iż każde państwo członkowskie powinno przede wszystkim przyjąć pokrywający całe terytorium jeden lub zespół (system) planów gospodarki odpadami. Plany takie powinny zawierać analizę bieżącej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, określać środki, jakie należy zastosować, aby udoskonalić ra(...)
»