Informator

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-6
  DRUKUJ
Sprzątanie świata

Już dziś Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w akcji "Sprzątanie świata - Polska 2002", która odbędzie się w dniach 20-22 września br. "Sprzątanie" rozpoczęło się w Polsce w 1994 r., od samego początku akcja spotkała się z szerokim odzewem społeczeństwa. Włączyły się w nią szkoły i wiele organizacji ekologicznych. Hasłem zeszłorocznej akcji była likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Ocenia się, że w zeszłym roku w światowych porządkach w Polsce wzięło udział około 1,5 mln. osób. Łącznie w wielkich porządkach uczestniczyło prawie 4,5 tys. organizacji. Tegoroczna akcja przebiegać będzie pod hasłem "Recykling: to się opłaca". Ten wybór wynika przede wszystkim ze zmian prawnych, które wymagają od producentów prowadzenia określonych działań, ale również z korzyści jakie może dać selektywna zbiórka. Należy tu wymienić przede wszystkim oszczędność zasobów naturalnych, energii oraz miejsca na wysypiskach.

Miasto, samorząd, ekologia

Firma Bayer ogłasza IV edycję konkursu "Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera", w którym nagrodą jest 15 tys. zł. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Środowiska. Do udziału zaproszono środowiska samorządowe, naukowe oraz organizacje pozarządowe, których zadaniem będzie opracowanie projektów w oparciu o konkretne dane udostępnione przez samorządy. Konkurs odbędzie się w 7 kategoriach: kształtowanie ładu przestrzennego; gospodarka zasobami środowiska; ochrona wód, powietrza, gleby, substancji zabytkowej świata ożywionego; oszczędność i produkcja energii w mieście; rozwiązanie problemów związanych z odpadami, obecnością substancji niebezpiecznych, prawdopodobieństwem wystąpienia awarii i zagrożeń nadzwyczajnych; ekologizacja zabudowy oraz przestrzeni socjalnej oraz nowoczesna edukacja i promocja ekologiczna. Organizatorzy czekają na prace do 30 czerwca br. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu, podczas Forum "Miasto - Samorząd - Ekologia" na Politechnice Warszawskiej.

Globalizacja a środowisko

W dniach 16-17 czerwca br. odbyła się w Warszawie w SGH konferencja naukowa na temat: "Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska". Organizatorami były: Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - oddział Polski. Głównym celem konferencji była próba identyfikacji najważniejszych zależności występujących między globalizacją a środowiskiem naturalnym oraz określenie kierunków i skali wspólnych działań społeczności międzynarodowej, niezbędnych do pogodzenia internacjonalizacji gospodarowania z koniecznością ochrony środowiska. Konferencja była częścią spotkań pod wspólnym tytułem "Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio", odbywających się w całej Polsce pod patronatem UNDP. Podczas konferencji dyskutowano nad postulatami, jakie należy przedstawić na odbywającej się we wrześniu w Johannesburgu konferencji ONZ poświęconej sprawom środowiskowym.
(kj)

Wyczyścić ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw: o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców, a także tzw. ustawy wprowadzającej. Zaproponowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie niedociągnięć i wątpliwości formalno-redakcyjnych. Projekt wprowadza np. do ustawy o odpadach przepis określający, co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami. W zakresie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców projekt określa m.in., jakie dokumenty potwierdzają poddanie odpadów recyklingowi. Będą nimi karty przekazania odpadów oraz faktury VAT wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego odzysk lub recykling albo przez posiadacza odpadu. W ustawie wprowadzającej dodano np. przepis w celu określenia terminu obowiązywania zezwoleń w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów. Zmiany mają też dotyczyć m.in. ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Projekt trafił do Sejmu.
(ps)

Tesko

18 maja br. w trakcie Złotej Gali, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie, przyznano tytuł Lidera Regionu Małopolski 2002. Już po raz drugi otrzymało go Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne TESKO. Pamiątkową statuetkę odebrał z rąk wojewody małopolskiego Jerzego Adamika prezes spółki Czesław Ślimak. Gratulujemy.

Eko - klasa

10 kwietnia br. w Warszawie (gm. Białołęka) odbyła się druga sesja programu "Eko-klasa". Jest to przedsięwzięcie firmy Bayer łączące tematykę ekologiczną z integracją europejską. Tematem sesji był transport zrównoważony w aglomeracjach miejskich. W debacie wzięli udział reprezentanci władz gminy Białołęka, Ministerstwa Środowiska, organizacji pozarządowych oraz eksperci.

Rowerem przez Puszczę

19 maja br. obyło się uroczyste otwarcie pierwszych szlaków rowerowych w Puszczy Białowieskiej, zainicjowanych przez gminę Narewka i WWF - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody. W ramach uroczystości odbył się rajd rowerowy zakończony ogniskiem.

Personalia

Do dymisji podał się Krzysztof Szamałek dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Dymisja, została przyjęta przez premiera. Szamałek natomiast, wybrany został na prezesa Mostostalu Warszawa oraz na przewodniczącego rady nadzorczej BGŻ (czytaj "Rozmowa z …" s. 14).
(ps)

Podsumowanie IOŚ

Dokonano podsumowania działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w 2001 r. Jej organy przeprowadziły o 3% kontroli mniej niż w 2000 r. natomiast liczba kontroli z pomiarami obniżyła się o 7%. Na podmioty nałożono kary w wysokości ponad 270 mln. zł (o 33% mniej niż przed rokiem). Inspekcja odnotowała także poprawę jakości wód podziemnych i wzrost długości odcinków rzek zaliczanych do I i II klasy czystości. W raporcie podsumowującym wskazano także na duże zagrożenie dalszego funkcjonowania Inspekcji w związku z brakiem funduszy.
(ps)

Kolumnę przygotowała Agnieszka Dąbrowska

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus