Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Odpady opakowaniowe &#821(...)

Firma Abrys zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków”. W końcowej części obrad coraz częściej pojawiały się propozycje zebrania najczęściej zgłaszanych problemów i wątpliwości w celu przedstawienia ich odpowiednim gremiom odpowiedzialnym za stanowienie prawa. W trakcie konferencji, przy bardzo licznym i aktywnym udziale uczestników, omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o op(...)
»

Nowe prawo w praktyce(...)

Do najważniejszych postanowień nowych przepisów prawnych dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska należy wprowadzenie obowiązku uchwalenia planu gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach administracji i włączenie w zakres gminnych planów gospodarki odpadów innych niż przemysłowe, uzależnienie decyzji w sprawie zezwoleń od zgodności z planem gospodarki odpadami, a także nałożenie ograniczeń i barier dla składowania odpadów, głównie nie przetworzonych i objęcie opłatami za korzyst(...)
»