Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odbieranie odpadów zielon(...)

Wejście w życie zmian do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.) wywołało zawzięte dyskusje na temat wysokości opłat wnoszonych do gminy z tytułu zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz sposobu wyłonienia podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. Na dalszy plan przesunięto natomiast problemy o charakterze technicznym, związane z samym sposobem odbierania odpadów. (...)
»

Systemy słoneczne w budow(...)

Energia promieniowania słonecznego decyduje w sposób naturalny o warunkach klimatycznych, oświetleniu i życiu biologicznym na Ziemi. Energia ta była i nadal jest wykorzystywana przez ludzi nie tylko przypadkowo, ale także w sposób zaplanowany, do spełnienia określonych potrzeb. Może być ona wykorzystywana w sposób bezpośredni, lub mogą być wykorzystywane jej pochodne. Do efektów wtórnych promieniowania słonecznego, tzw. pochodnych promieniowania, należą podstawowe energie odnawialne: energia (...)
»