Charakterystyka i postępowanie z odpadami komunalnymi

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-4
  DRUKUJ
Barbara Kozłowska

Uchwalona 27 kwietnia 2001 r. ustawa o odpadach w art. 1 określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Zapisy ustawy są zgodne z założeniami Dyrektywy Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa), znowelizowanej Dyrektywą 91/156/EEC Rady Wspólnoty Europejskiej obecnie Unii Europejskiej z dnia 18.03.91 r., gdzie szczególny nacisk kładzie się na konieczność redukcji masy odpadów poprzez rozwój powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz na wykorzystanie war [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus