Charakterystyka i postępowanie z odpadami komunalnymi


Barbara Kozłowska

Uchwalona 27 kwietnia 2001 r. ustawa o odpadach w art. 1 określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Zapisy ustawy są zgodne z założeniami Dyrektywy R(...)