Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Logistyczne aspekty grom(...)

W celu planowania rozwoju gospodarki odpadami, konstruowany jest logistycznie zorientowany model systemu, który może mieć ujęcie statyczne, uwzględniające opis sytemu wyłącznie dla określonego momentu czasowego, bądź też dynamiczne, które bierze pod uwagę przewidywane zmiany parametrów wejściowych (oraz wyjściowych) i stanu systemu w określonych przedziałach czasu. W niniejszym wydaniu „Recyklingu” omówione zostaną odpady, które – ze względu na swoją p(...)
»

Wdrażanie ustawy o zbioro(...)

Henryk Bylka Zorganizowana na początku listopada przez PZITS, branżowy Instytut Politechniki Warszawskiej oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” konferencja na temat wstępnych doświadczeń, skutków i problemów związanych z nową ustawą, zakończyła pierwszy etap licznych dyskusji, jakie toczyły się w środowisku wodociągowców. Za najważniejszą zaletę ustawy powszechnie uznaje się zebranie, po raz pierwszy w jednym akcie prawnym, podstawowych regulacji doty(...)
»