Informator

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-12
  DRUKUJ
Nieselektywne składowanie
18 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października br. w sprawie odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (DzU Nr 191 poz. 1595). Są to m.in. odpady z wydobywania kopalin, z przeróbki rud metali, z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.

Bez zezwolenia
28 października br. minister gospodarki wydał Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (DzU Nr 188 poz. 1575). Rozporządzenie weszło w życie 11 listopada.

Certyfikat Jakości
Rada Naukowo-Koordynacyjna Programu Badania i Promocji Jakości Zarządzania przyznała Certyfikat Jakości Zarządzania Mister Poland Qualityeuropartner 2002 oraz statuetkę Firma Roku 2002 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Bytomiu. Za efektywne zarządzanie wyróżniono także tytułem Mister Poland Euromanager 2002 prezesa Benedykta Lipczyńskiego.

Uwagi do ustawy
22 i 23 listopada odbyło się w Poznaniu posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. W rozmowach dotyczących projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podkreślano, że nie uprości ona procedur i procesu inwestycyjnego a umocni tylko lobby urbanistów. Omawiano także problem wykluczenia społecznego i przyznawanie dodatków specjalnych.

Rząd o Prawie wodnym
Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Rząd proponuje autorom senackiej inicjatywy ograniczenie projektu do zmian art. 212 Prawa wodnego i przesunięcie na 31 grudnia br. terminu, do którego spółki wodne mogą prowadzić działalność w omawianym zakresie.


Pojazdy asenizacyjne

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 listopada br. (DzU Nr 193 poz. 1617) reguluje wymagania wobec pojazdów asenizacyjnych. Powinny one posiadać dodatkowe wyposażenie, m.in.: pływakowy zawór regulacyjny dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego, zawór zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku czy wskaźnik płynu służący do określenia ilości pobranych ścieków. Rozporządzenie wprowadza zakaz przewożenia w takich pojazdach odpadów stałych (m.in.: piasku, żwiru, szkła), odpadów płynnych nie mieszających się z wodą (lakierów, żywic, smoły itp.), substancji palnych i wybuchowych oraz substancji żrących i toksycznych. Po opróżnieniu zbiornika w pojazdach asenizacyjnych należy, zgodnie z rozporządzeniem, odkazić jego część spustową a po zakończeniu pracy umyć cały pojazd. Instalacja, zbiornik i układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego muszą być bezwzględnie szczelne a miejsca zagrożone przeciekiem powinny być dodatkowo zabezpieczone rynną odprowadzającą go do dodatkowego zbiornika. Rozporządzenie weszło w życie 26 listopada br.


Polska Nagroda Jakości

11 listopada na Zamku Królewskim premier Leszek Miller wręczył statuetkę i dyplom VIII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości, zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. W kategorii małych i średnich organizacji usługowych zatrudniających do 250 osób laureatem została spółka Technologie Gazowe Piecobiogaz z Wysogotowa. Nagroda jest przyznawana firmom, które permanentnie doskonalą organizację zarządzania we wszystkich aspektach, sferach i efektach swojej działalności. Nagrodzona firma zajmuje się wykonawstwem, remontami, eksploatacją i serwisem wszelkich obiektów gazowych i wodno-kanalizacyjnych. W swej ofercie ma m.in.: renowacje rurociągów gazowych, wodno-kanalizacyjnych i przemysłowych metodą bezwykopową oraz remonty i modernizacje sieci gazowych metodą hermetyczną, która pozwala nie przerywać dostaw gazu. Celem firmy jest pełne zadowolenie klientów i jak najlepsze przygotowanie do realiów Unii Europejskiej.


Komisja już pracuje

27 listopada w Ministerstwie Środowiska odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Głównym punktem programu było omówienie zadań Komisji w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przyjęcie kierunków jej działania. Do zadań Komisji należy opiniowanie spraw związanych z procesem inwestycyjnym i działania systemu ocen oddziaływania na środowisko jak również przedsięwzięć podlegających procedurze postępowania w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Komisja opiniuje także projekty aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko jak również propozycje najlepszych dostępnych technik (BAT), uczestnicząc także w Krajowym Forum Wymiany Informacji nt. BAT. Komisja ma także wskazywać lokalizację autostrad i dróg ekspresowych oraz rozpatrywać sprawy precedensowe i odwołania od wydanych decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko. Poza tym inicjuje prace naukowo-badawcze, ekspertyzy i szkolenia oraz współpracuje z Komisjami Wojewódzkimi.


Z prac Sejmu

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, ustawy o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmiany nie rozszerzyły kompetencji gmin w zakresie zachowania czystości i porządku. Mogą one przejąć obowiązki wywozu odpadów tylko za zgodą mieszkańców wyrażoną w referendum (o tzw. ustawie czyszczącej patrz strony 26-32). Uchwalona została także jeszcze jedna zmiana ustaw Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne. Nakłada ona między innymi na przedsiębiorcę, który nie posiada zezwolenia, opłatę za korzystanie ze środowiska wyższą o 100%. Zakłada też, że 10% tych opłat zatrzyma zarząd województwa. Znowelizowano także ustawę o zamówieniach publicznych.

Kolumnę przygotowała Agnieszka Dąbrowska

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus