Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Rynek i ceny rynkowe(...)

Od 1 lipca 2013 r., na mocy Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), w Polsce funkcjonuje system gospodarki odpadami, w którym władztwo nad strumieniem odpadów zostało przekazane samorządom. Do głównych zadań w tym zakresie zaliczono utworzenie niezbędnych jednostek organizacyjnych, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regional(...)
»

Zamknięcie składowiska od(...)

W stosunkowo niedługim czasie będzie musiało być zamkniętych szereg składowisk odpadów, co będzie skutkiem niedostosowania ich do obowiązujących wymagań. Obowiązek taki wynika z przepisów Ustawy z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) – tzw. ustawy wprowadzającej. Zgodnie b(...)
»