Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Techniczne podstawy proje(...)

W referacie omówiono problematykę planowania, programowania i procedury formalno-prawne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Poddano analizie i ocenie regulacje prawne dotyczące powyższych zagadnień. Skoncentrowano się na regulacjach formalno-prawnych związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi na odprowadzenie ścieków do odbiorników oraz na podstawach technicznych projektowania wybranych technologii w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Pr(...)
»

O wodzie na cele przeciwp(...)

Na pytanie, czy dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe mieści się w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, trudno odpowiedzieć. Respons zarówno twierdzący, jak i przeczący – w świetle obowiązujących „mętnych” przepisów – budzi szereg wątpliwości, a co za tym idzie – prowokuje do stawiania nowych pytań. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380) w art. 3 stanowi, że „osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja l(...)
»