Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Diabeł tkwi w szczegółach(...)

Rozwiązania stanowiące podstawę cofnięcia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie są doskonałe i wymagają doprecyzowania. Bez względu na wszystko muszą być także poprzedzone rzetelnie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym. W dobie intensywnego rozwoju cywilizacyjnego ochrona środowiska przed odpadami jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą rozwiązać współczesne społeczeństwa. W Polsce podstawy prawne tych działań wynikają z Ustawy z 14 gr(...)
»

Adaptacja - problemy mias(...)

W świetle obserwowanych skutków zmian klimatu adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych jest uzasadnioną strategią działania, a podejmowana jest na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Na poziomie międzynarodowym, zgodnie z art. 4 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, strony przyjęły Program działań z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu z 2006 r., w którym wskazano na potrzebę oce(...)
»