Najnowsze artykuły

PGO w Płocku stawia na in(...)

Spółka PGO (wcześniej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach) została powołana w 1998 r. W ciągu sześciu ostatnich lat zakład zrealizował wiele inwestycji, które w efekcie przyczyniły się do znacznego zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. – W chwili oddania do użytkowania w 2000 r. zdolności przerobowe zakładu określono na 44 500 Mg odpadów komunalnych. Wskutek kompleksowych działań w 2017 r. instalacja MBP uzyskała wydajność przetwarzania na poziomie 60 000 Mg/rok nieseg(...)
»

Pokusa recentralizacji

Przy dominującym zasilaniu środkami zewnętrznymi i małych dochodach własnych działania samorządów zorientowane są w dużym stopniu na cele populistyczne. Ich polityka rozwojowa staje się mało efektywna – środki publiczne wydawane są na cele zwiększające koszty funkcjonowania bez inwestowania w podstawy wzrostu regionalnej czy lokalnej bazy dochodowej.  Obecny model finansowania samorządów jest nieadekwatny także do współczesnych cech gospodarowania i mobilności. Powinien bowiem (...)
»

Przykre strony wiosny

Parki, stawy, jeziora, rzeki i ich okolice to siedliska mnóstwa gatunków tych niewielkich stworzeń. Choć niewielkie, to jednak potrafią być niekiedy bardzo uciążliwe, a czasami nawet niebezpieczne. Do tych najbardziej uprzykrzających nam życie należą komary i kleszcze, nieodłączni towarzysze pikników w plenerze. Uciążliwe komary W Polsce występuje około 50 gatunków komarów. Do tych najpowszechniejszych i najbardziej dokuczliwych należy komar brzęczący(...)
»

Dyrektywa w sprawie prom(...)

W październiku 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki klimatyczno - energetycznej UE do roku 2030, w których potwierdzono ambitną strategię UE w dziedzinie rozwoju i wykorzystania energii odnawialnej. Ustanowiono unijny cel zakładający osiągnięcie 27-procentowego udziału energii z OZE w zużyciu energii w UE w 2030 r. Pomocne w osiągnięciu tego celu ma być wdrożenie dyrektywy w sprawie promowania OZE. Jednak, jak zwracają uwagę eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, ni(...)
»

Pierwsza jaskółka czy mi(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, jako orędownik rozwiązań sprzyjających rozwojowi branży odpadowej, w roku ubiegłym i bieżącym postulowała do Ministerstwa Środowiska o umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców. Prekursorem tego rozwiązania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, którego dyrektorem od lat jest Wojciech Janka. Nasze postulaty z(...)
»

GOZ – skutecznie do celu(...)

Osiągnięcie tego celu to wielopoziomowa praca na lata, rozpoczynająca się na etapie produkcji, a kończąca się na edukacji obywateli. Jednak żeby system został skutecznie wdrożony oraz mógł prawidłowo funkcjonować, niezbędny jest głos firm zajmujących się od lat gospodarką odpadami, które znają temat od podszewki i mogą stanowić istotne wsparcie we wprowadzaniu zmian. Część Planu Morawieckiego Zgodnie z założeniami Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Roz(...)
»

Poprawki do RIO

W projekcie tym zrezygnowano m.in. z objęcia przekształcaniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami lub gruntów, na których urządzono miejsca postojowe. W wielu przypadkach grunty tego rodzaju nie służą wyłącznie celom związanym z mieszkalnictwem, często są wykorzystywane na działalność gospodarczą, wynajmowane osobom trzecim bądź lokalizowane bez wymaganych zezwoleń. Z proponowanej nowelizacji usunięto art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co ustrzegło przedsiębiorców(...)
»

Bezpieczeństwo wody w pr(...)

Ocena bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę ma wiele wątków. Po pierwsze, zdrowotny – wodociągi powinny spełniać wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale również wiedzieć, jakie są źródła ewentualnych zagrożeń dla ich systemu i jak mogą redukować, minimalizować lub nawet niektóre z nich eliminować. Po drugie, pojawia się problem bezpieczeństwa technicznego – odporności infrastruktury na umyślne działanie osób trzecich, błędy personelu, ale także zm(...)
»

Polecane artykuły

Możliwości zastosowania(...)

Recyklingiem nazywamy wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów do wytwarzania nowych produktów. W zależności od materiału bazowego, można rozróżnić rozmaite rodzaje recyklingu, m.in.: chemiczny, energetyczny, organiczny czy surowcowy. Działalność recyklingową regulują ustawy i właściwe dla nich akty wykonawcze. Można powiedzieć, że obecnie zapanowała swoista moda na recykling. Jednym z surowców, który nadaje się do powtórnej przeróbki, jest gruz budowlany. (...)
»

Wyposażenie stacji demont(...)

W latach 70. na całym świecie podjęto próby odzyskiwania z odpadów jednorodnych frakcji, stosując recykling. Ówczesna koncepcja takiego zakładu odzysku wymagała nadzwyczajnych nakładów technicznych i finansowych. Zapożyczając poszczególne urządzenia z różnych technik, próbowano je zaadaptować do mechanicznej przeróbki heterogenicznego materiału, jakim są odpady komunalne. Po(...)
»