Najnowsze artykuły

Naturalnie Mączkowski

Zmiany polityczne, które przetaczają się przez kraj, dotykają właściwie wszystkich sfer. Również ochrony środowiska i spraw Konstytucji RP. W Konstytucji jest wiele odniesień do problematyki ekologicznej, praw Polaków do czystego środowiska, a także obowiązków władz publicznych. Są to m.in. zapisy art. 5: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,(...)
»

Kalendarium

16.01.2018, Szczecin Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym Organizator: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju Info: 22/851-04-02; h.kryszynska@ine-isd.org.pl; http://chronmyklimat.pl 18.01.2018, Poznań Konferencja „Bioenergia w rolnictwie elementem gospodarki o obiegu zamkniętym” podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra Premiery Organizator: miesięcznik „Energia i Recykling”(...)
»

Ciepło systemowe w walce (...)

Od blisko 10 lat Izba promuje ciepło systemowe jako najbardziej ekologiczne ogrzewanie w mieście. W trosce o czyste powietrze od ponad czterech lat realizuje działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. Od tego roku działania te honorowym patronatem objął sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Paweł Sałek. Program likwidacji niskiej emisji to proces stale realizowany przez niemal wszystkich dostawcó(...)
»

Koniec dumpingowych cen z(...)

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie dopłat do zbiórki, transportu, sortowania i recyklingu surowców w Polsce, choć wynikający nie tylko z obecnie procedowanej dyrektywy unijnej, ale m.in. z obowiązującego art. 22 ustawy o odpadach, nie funkcjonuje. Obecnie producenci dopłacają w Polsce średnio ok. 2 euro za każdą wprowadzoną na rynek tonę opakowań, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej – i to nie tylko tej „starej” – dopłaty sięgają nawet k(...)
»

Działania w ramach „Konst(...)

Tradycyjnie na początku grudnia 2017 r. w Warszawie obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-programowy, podsumowujący prace organów Izby w 2017 r. i wyznaczający cele i zadania na rok 2018. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej, udzielając jej członkom absolutorium. Podziękowano również członkom Rady: Jean-Michelowi Kalecie, Tadeuszowi Książkowi i Piotrowi Przygońskiemu, (...)
»

Śląskie uwarunkowania gos(...)

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami zdominowała tematyka uwarunkowań systemu gospodarki odpadami w województwie śląskim oraz w całym kraju. Podczas wyjazdowego posiedzenia 21 listopada 2017 r. Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami na zaproszenie Jacka Gaima, przedstawiciela regionalnego woj. śląskiego (prezesa MPGO w Sosnowcu), Zarząd KIGO spotkał się z prezesami okolicznych spółek gminnych. (...)
»

Ciągłość i zmiana paradyg(...)

Nasze miasta potrzebują i często także już poszukują nowych bodźców rozwoju. W odróżnieniu od tendencji globalnych, w Europie większość miast się kurczy, stąd tradycyjne wzorce, oparte na wzroście, stają się nieskuteczne w procesie zarządzania rozwojem. Jednym z wyzwań jest spontaniczna urbanizacja, która nie sprzyja kreowaniu zwartych przestrzeni miejskich. Dominujący w naszym kręgu kulturowym społeczny model stylu życia, preferujący bliskość przyrody, sprzyja rozl(...)
»

Opłaty za deszczówkę

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie mogą już ujmować w taryfach stawek opłat za odprowadzanie tzw. deszczówki do kanalizacji, co jest efektem nowych przepisów. Obowiązujące od 24 sierpnia 2017 r. niektóre przepisy nowej ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566) wprowadziły szereg zmian w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.). Z perspektywy przedsiębiorstw wodo(...)
»

Polecane artykuły

Nagrody ekologiczne przyz(...)

Rozdanie nagród X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, miało miejsce 6 lutego 2009 r. podczas Gali Laureatów i Wyróżnionych w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśr&oac(...)
»

Modelowanie układów rozpr(...)

Historia transportu wody i dostarczania jej do człowieka przez złożone układy techniczne sięga kilku tysiącleci: od pierwszych kanałów na Krecie, zbudowanych ok. 3500 lat temu, aż po dzisiejsze sieci w wielkich aglomeracjach o złożonej strukturze. Myśl technologiczna w dziedzinie dystrybucji wody jest zatem sporą częścią dziedzictwa kulturowego ludzkości. W 1500 r. p.n.e. na Krecie powstały pierwsze kanały transportujące wodę. Również na tej wyspie w mieście Knossos odnaleziono (...)
»