Najnowsze artykuły

Suckes w zasięgu ręki

Droga od regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych MBP do Regionalnego Centrum Recyklingu nie musi być trudna – uważa Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK. Rozmawiał Piotr Talaga Przez wiele miesięcy 2015 r. trwały prace nad rozporządzeniem w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Branża na nie czekała. Czego oczekiwano? Historia tego rozporządzenia przypominała telenowelę. Dzi(...)
»

[Drogo]cenny kompost

Skoszona trawa, zeschnięte liście, inne resztki roślin, a do tego trochę wiedzy i odrobina wysiłku. To recepta na kompost. Czy jego produkcja jest opłacalna? Co RIPOK-i mogą zrobić z zielonymi odpadami w świetle coraz bardziej restrykcyjnych przepisów? Coraz wyższe poziomy odzysku odpadów ulegających biodegradacji, narzucane przez ustawodawcę, zmuszają RIPOK-i do poszukiwań sposobów ich zagospodarowania. Samo przekompostowanie odpadów nie zapewnia późniejszy(...)
»

Lot nad składowiskiem

W najbliższych latach liczba składowisk odpadów komunalnych zostanie drastycznie zmniejszona. Ich zamykaniu powinny towarzyszyć procesy rekultywacji. Jakie funkcje mogą pełnić tereny, na których zgromadzone są góry śmieci? Ograniczenie składowania odpadów komunalnych do 10% w 2030 r. to bardzo ambitne zadanie, które w polskich warunkach wydaje się wręcz niemożliwe do zrealizowania. Z pewnością jednak do tego celu będziemy dążyć. – Składowisk będzie radykalni(...)
»

Wykorzystanie w rolnictwi(...)

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest instytucja prawna „produktu ubocznego”. Zwrócić tu należałoby uwagę przede wszystkim na przepisy ustawy o odpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2016 r. poz. 1987, ze zm.), dotyczące właśnie produktów ubocznych. Pojęcie to odnosi się do pozostałości procesu produkcyjnego, mających pewne cechy użyteczne, które mogą być wykorzystane dla określonych zastosowań, bez konieczności stosowania szczególnych warunków bezpieczeństwa, ja(...)
»

Opłata to bezprawny

Artykuł stanowi odniesienie do problemu zawartego w artykule Edwarda Górnickiego pt. „Opłata to bezprawny „podatek śmieciowy?”, zamieszczonym w „Przeglądzie Komunalnym” 2/2017. Po zapoznaniu się ze wskazanym artykułem nasuwają się wątpliwości, czy optymizm autora, który uważa, że „Poselska interpretacja może stać się przyczynkiem do zatrzymania nieprawidłowości związanych z naruszaniem przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) neutralności finansowej sw(...)
»

Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY In house – pierwszy spór przed KIO Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 7 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 96/17. KIO w obszernym uzasadnieniu wyroku z 7 lutego 2017 r. w sprawie Tarnowa przedstawiła(...)
»

Regulacje odorowe w Polsc(...)

Pomimo pogłębiającego się problemu jakości powietrza i skarg mieszkańców w Polsce w systemie prawa nie ma do tej pory rozwiązań ustawowych dedykowanych wprost odorom i problemowi uciążliwości zapachowej. Z tego względu zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach europejskich problematykę odorów często odnosi się do normy EN 13725:2007 „Jakość powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”, norm Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (...)
»

Czy Kodeks rozwiąże probl(...)

Ministerstwo Środowiska podjęło kolejną próbę wprowadzenia ustawy odorowej. Pierwszym krokiem jest opracowany przez resort środowiska Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Kwestia uciążliwości zapachowych od lat stanowi przedmiot debaty publicznej. Temat ten powraca zwykle przy okazji głośniejszych medialnych protestów związanych z budową lub eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków czy też dużych obiektów(...)
»

Polecane artykuły

Podstawowa diagnostyka dr(...)

Także ubezpieczyciele – wzorem krajów zachodnich – zaczynają oczekiwać od właścicieli drzew systematycznego dbania o ich dobry stan. W artykule przedstawiono propozycję metodyki diagnostyki drzew wychodzącą naprzeciw tym potrzebom. Aby zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu drzew, potrzebny jest system zarządzania zadrzewieniem. Kluczowy jego element to monitoring bazujący na oględzinach przez nadzorującego pracownika. Taki przegląd drzewostanu pozwala wykryć większość problemów z drzewami, w ty(...)
»

Nowe rozporządzenie w spr(...)

Debata „Przeglądu Komunalnego” i Rady RIPOK Nowe rozporządzenie w sprawie MBP – co nas czeka? Zbyt szczegółowy i za bardzo skupiający się na technologiach, a za mało na efektach – takie oceny projektu nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych padły podczas debaty w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej 19 marca br. Projekt rozporządzenia, które m.in. wy(...)
»