E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychAktualne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU z 2002 r. nr 129, poz. 1108) jest kolejną zmianą wcześniej obowiązujących rozporządzeń (DzU z 1999 r. nr 50, poz. 501). Podobnie jak poprzednio, w akcie tym podano konkretne wartości dla większości wskaźników zanieczyszczenia, lecz nie określono ich dla zawiesin ogólnych, ChZT, BZT5, ogólnego węgla organicznego i fosforu ogólnego. W związku z tym, w przypadku wydawania warunków dla zakładów przemysłowych, zachodzi konieczność ich określenia przez przedsiębiorstwa prowadzące eksploatację urządzeń kanalizacyjnych. Ogólne zasady, jakie obowiązują w tym zakresie w wybranych państwach Europy, opisano w „Przeglądzie Komunalnym” nr 5/2000. W niniejszym artykule podano zasady aktualnie obowiązujące w Polsce oraz kryteria, jakimi powinno się kierować przy określaniu dopuszczalnych ww. stężeń zanieczyszczeń. Przepisy w krajach Unii Europejskiej Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej regulowane jest zarówno w sposób ogólny dyrektywami unijnymi, jak i szczegółowo - określonymi rozporządzeniami poszczególnych krajów. Podstawowym aktem normatywnym w Unii Europejskiej w tym zakresie jest Dyrektywa 91/271/EEC z 21 maja 1991 r. W poszczególnych krajach przepisy szczegółowe pozostawiają mniejszą lub większą swobodę w tym zakresie. Według polskiego rozporządzenia, wartości wskaźników należy określić indywidualnie. W oparciu o dane wynikające z przepisów zachodnich, zaleca się następujące wartości maksymalne dla podstawowych wskaźników zanieczyszczenia: ChZT 2000 mg O2/L BZT5 1000 mg O2/L Zawiesiny ogólne 600 mg/L Fosfor ogólny 50 mg P/dm³ Regulacje prawne w Polsce Warunki dotyczące zasad odprowadzania ścieków do kanalizacji obecnie reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU z 2002 r. nr 129, poz. 1108). W rozporządzeniu tym podano ogólne zasady odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz wymieniono 63 wskaźniki zanieczyszczeń, które należy kontrolować. Konkretne wartości dopuszczalne podano dla 58 wskaźników zanieczyszczeń, natomiast dla pięciu uzależniono wartość dopuszczalną od obciążenia oczyszczalni ścieków. Wyznaczenie konkretnej wartości przerzucono na podmiot przyjmujący ścieki, czyli w praktyce - na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W obecnym rozporządzeniu nie podano konkretnych wartości dla zawiesi(...)


comments powered by Disqus