E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychPowiatowe i gminne Plany Gospodarki Odpadami – plany niespełnionych oczekiwań?

Omawianie teraz zapisów prawa na temat Planów Gospodarki Odpadami (PGO), po ponad dwóch latach od uchwalenia ustawy o odpadach i pod koniec dozwolonego prawem okresu na uchwalenie powiatowych PGO, byłoby wręcz niestosowne. Chciałbym raczej zwrócić uwagę na niektóre kwestie, które uzasadniają umieszczenie w tytule artykułu fragmentu o niespełnionych oczekiwaniach, jakie w samorządach wiązano z tymi Planami. Propozycje pewnych spójnych modyfikacji polskiego prawa w dziedzinie gospodarki odpadami, które próbowano wprowadzić w roku 2002 w dwóch ustawach, nie przerodziły się jednak z „projektów nowelizacji” w „znowelizowane prawo”, znacząco osłabiając fundament prawny, na którym Plany te, szczególnie w wydaniu gminnym, miały być budowane. Planom Gospodarki Odpadami, stanowiącym w obecnej sytuacji pewne novum w tej dziedzinie, nie stworzono dostatecznie mocnych podstaw prawnych, by ten początek budowania w Polsce zintegrowanych systemów gospodarki odpadami komunalnymi uczynić korzystniejszym dla skutecznego ich funkcjonowania. Ustawa o odpadach, z zapisanym w niej obowiązkiem opracowywania, uchwalania i realizowania PGO, nałożona została na obowiązujące ustawy – o samorządzie gminnym oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W ustawach tych całość działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku zaliczona została do zadań własnych gminy, przy czym utrzymanie czystości należy tu rozumieć tylko jako zewnętrzny objaw całego zespołu działań, które określane są mianem gospodarka odpadami komunalnymi. Z drugiej strony, prywatyzacja przedsiębiorstw usług komunalnych, przeprowadzana bez uprzednich ogólnokrajowych prawnych uregulowań systemowych, bez przyjęcia odpowiedniej strategii dla tej dziedziny gospodarki, doprowadziła do takiej sytuacji, że w aktualnym stanie prawa, tam, gdzie prywatyzacja została już całkowicie lub w znaczącym stopniu przeprowadzona, mamy do czynienia ze splotem zasadniczych logicznych sprzeczności i sprzeczności interesów. Są one na tyle głębokie, że kończą się wręcz aż na Konstytucji. Mówiąc o aktualnym stanie prawa, mam na myśli zarówno ustawy już wymienione, jak również kształtujące zasady wolnej działalności gospodarczej, wyznaczające zasady ochrony antymonopolowej i ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Można powiedzieć, że konieczność opracowania i wdrożenia gminnych PGO ujawniła w sposób szczególnie wyraźny istnienie tych wewnętrznych, logicznych sprzeczności. Według tegoż prawa, wypełnianie zadania nałożonego ustawą, a polegającego na kształtowaniu (w ramach PGO) systemów gospodarki odpadami komunalnymi, racjonalnych i zgodnych z polityką ochrony środowiska, jest niezgodne z innym fragmentem obowiązującego prawa. Mówiąc lapidarnie, „egzekwowanie zgodnego z Konstytucją prawa jest niezgodne z tą samą Konstytucją, prawo własności nie upoważnia do dysponowania tym prawem, a mając do wypełnienia prawne obowiązki, nie ma się prawa do decydowania o zgodnym z prawem spos(...)


comments powered by Disqus