E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychCharakterystyka i postępowanie z odpadami komunalnymi

Barbara Kozłowska Uchwalona 27 kwietnia 2001 r. ustawa o odpadach w art. 1 określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zapisy ustawy są zgodne z założeniami Dyrektywy Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa), znowelizowanej Dyrektywą 91/156/EEC Rady Wspólnoty Europejskiej obecnie Unii Europejskiej z dnia 18.03.91 r., gdzie szczególny nacisk kładzie się na konieczność redukcji masy odpadów poprzez rozwój powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz na wykorzystanie wartości materiałowych i energetycznych odpadów nieuniknionych (końcowych). Skład morfologiczny odpadów W skład odpadów komunalnych wchodzą: papier, karton, drewno, tkaniny, kości, odpady spożywcze, popiół, żużel, tworzywa sztuczne, skóra, guma, metale, szkło, zmiotki uliczne. Udział poszczególnych składników dość szeroko zmienia się i zależy od szeregu czynników. Warunki klimatyczne determinują udział warzyw, owoców, popiołu, żużla i niespalonych substancji palnych. Od tych warunków zależy również wilgotność odpadów. Warunki bytowe oraz infrastruktura obszaru wywozu odpadów również wpływają na skład odpadów. I tak w rejonach z centralnym ogrzewaniem praktycznie w odpadach nie ma żużla i niespalonych części paliw. Generalnie widoczna jest tendencja wzrostu udziału papieru oraz znaczny spadek zawartości popiołu i żużla. Związane jest to ze stosowaniem do celów grzewczych oleju opałowego lub gazu. Z prowadzanych od 1956 r. badań wskaźnika nagromadzenia odpadów wynika, że średnie tempo wzrostu do 1980 r. tego wskaźnika wynosiło 3,5%, przy czym w latach 1975-76 ﷓ około 10%, co zależało od równie wysokiego tempa wzrostu spożycia. Sytuacja obserwowana w Polsce w latach 1978-80 w pełni potwierdziła tezę o zależności powstawania odpadów od wielkości spożycia. W latach tych dochód narodowy już gwałtownie spadał, ale spożycie jeszcze rosło, rósł również wskaźnik nagromadzenia odpadów. Dopiero w latach 1981-82, wraz z gwałtownym spadkiem spożycia (średnio 25% w ciągu roku) wystąpił również gwałtowny spadek nagromadzenia odpadów (średnio 10% w ciągu roku). Ocenia się, że w latach 1983-85 nastąpiła stagnacja „produkcji” odpadów i średni wskaźnik nagromadzenia w miastach kształtował się na poziomie 1,1 m3/Mr, z lekką tendencją wzrostu w ostatnim okresie. Ostatnio w strukturze odpadów komunalnych zauważa się istotny wzrost zawartości tworzyw sztucznych, głównie z opakowań jednorazowego użytku, jednorazowych opakowań szklanych do napojów oraz papieru stosowanego do pakowania artykułów spożywczych. Uwidacznia się także obniżenie ilości drobnej frakcji w o(...)


comments powered by Disqus