E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychOkreślenie stopnia stabilizacji

Zgodnie z §6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DzU z 2012 r. poz. 1052), proces biologicznej stabilizacji odpadów powinien być prowadzony tak, by uzyskany stabilizat spełniał określone wymagania. Muszą być one potwierdzone badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania wskazanych parametrów.

W myśl tego rozporządzenia, straty prażenia stabilizatu muszą być mniejsze niż 35% s.m., a zawartość węgla organicznego – mniejsza niż 20% s.m. Są też inne parametry wyznaczające, kiedy uzyskany materiał spełnia wymagania rozporządzenia: ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego, powinien być większy niż 40%, albo wartość AT4 mniejsza niż 10 mg O2/g s.m.

Wskaźnik respiracji

W praktyce coraz częściej ocena efektywności technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) opiera się na pomiarze samego AT4. Wskaźnik respiracji AT4 pozwala ocenić stopień stabilizacji odpadów po procesie biologicznego przetwarzania. Jego wartość oznacza aktywność oddychania jako zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu czterech dni, mierzoną w mg O2/g s.m. Jest to wskaźnik analogiczny do biochemicznego zapotrzebowania tlenu w ciągu pięciu dni (BZT5), stosowanego dla określenia stopnia zanieczyszczenia wody czy ścieków rozkładalnymi związkami organicznymi. AT4 dobrze koreluje z ilością gazu wydzielonego w próbie inkubacji w warunkach beztlenowych po 21 dniach (GB21) – wskaźnikiem stosowanym zamiennie do AT4 w innych krajach. Parametry służące ocenie efektywności procesów biologicznych (AT4 lub GB21) dają obraz nie tyle zmniejszenia całkowitej masy substancji organicznej w wyniku procesów mineralizacji, ile ubytku zdolności tej masy organicznej do dalszego rozkładu w procesie tlenowym lub beztlenowym1.

Do oceny stopnia stabilizacji odpadów po procesie MBP wskaźnik AT4 został wprowadzony w Niemczech jako alternatywne kryterium dopuszczenia odpadów do składowania. Jednak sama metoda znana była znacznie wcześniej, znajdując zastosowanie przy ocenie stopnia stabilizacji substancji organicznej w glebie2. W Niemczech prowadzono szczegółowe badania, których celem miała być ocena procesów efektywności MBP w kontekście składowania stabilizatu. Wskaźnik AT4 dla stabilizatu miał być odpowiednikiem straty prażenia dla odpadów poddawanych termicznemu przetwarzaniu. W tabeli przedstawione zostało porównanie wartości granicznych dopuszczenia do składowania odpadów na składowisku klasy II (na którym składowane są odpady inne niż obojętne i niebezpieczne) i alternatywne kryteria dla (...)


comments powered by Disqus