Wszystkie artykuły w kategorii: "Zreformowany Europejski System Handlu Emisjami (ETS) działa"

Polecane artykuły:

Zamykanie składowisk odpa(...)

  Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dość istotnie zmieniła przepisy dotyczące zamykania składowisk odpadów (art. 54 ustawy o odpadach z kwietnia 2001 r.). Między innymi uporządkowano zasady podziału kompetencji (wg ogólnych zasad przyjętych w rozdziale 4 ustawy). W konsekwencji w zdecydowanej większości spraw o analizowanym charakterze organem właściwym jest marszałek wojew&oa(...)
»

Problematyka porozumień w(...)

Nowym instrumentem przewidzianym w Ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi1, która weszła w życie 1 stycznia br., są dobrowolne porozumienia. Pojawiły się one w ustawie za sprawą Dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych2, która dopuszcza taki sposób transpozycji art. 7 dotyczącego systemów zwrotu, zbiórki i odzysku opakowań oraz (...)
»