Wszystkie artykuły w kategorii: "GOZ na świecie"

Polecane artykuły:

Zestawy pomiarowe wodomie(...)

Problem opomiarowania wody w wodociągach w ostatnim czasie nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Zjawisko to jest wypadkową wielu zdarzeń. Wśród sposobów opomiarowania wody można wyróżnić dwa rodzaje: ekstensywne i intensywne. Opomiarowanie ekstensywne ma miejsce wówczas, gdy większość wodomierzy montowanych na przyłączach pochodzi z regeneracji. Zakupy nowych urządzeń służą do uzupełniania stanu wodomierzy. Wynika to często z faktu, że te najstarsze nie nadają się do zalegalizowan(...)
»

Wspólny udział wykonawców(...)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że jedną ofertę mogą złożyć dwa podmioty (lub więcej), działające wspólnie w celu uzyskania i wykonania zamówienia. Przepis ten ma dużo zalet. Konsorcjum albo spółka cywilna Podmioty gospodarcze, podejmując decyzję o wspólnym złożeniu ofert(...)
»