Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Nowocześnie i ekologiczni(...)

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” to najważniejsza inwestycja w historii miasta. Jej efektem jest szeroko rozumiana ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, która została osiągnięta poprzez zapewnienie stabilnego oraz skutecznego funkcjonowania systemu wodno-ściekowego. Inwestycję rozpoczęto w 2009 r., kiedy to podpisano umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo(...)
»

Nowelizacja ustawy o odpa(...)

Kończą się uzgodnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W ich trakcie zaproponowano dodatkowe zmiany przepisów odnoszących się m.in. do składowania odpadów oraz postępowania z niektórymi rodzajami odpadów. Zgodnie z proponowanym art. 51a, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów wnioskodawca byłby obowiązany do uzyskania pozwolenia wojewody na wykonanie takiego obiektu. Pozwolenie od (...)
»