Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Grozi nam masowa wycinka (...)

Zmiany ustawy o ochronie przyrody mogą doprowadzić do niekontrolowanego, masowego usuwania drzew i krzewów. Usuwanie drzew zawsze było kwestią bardzo konfliktową, podnoszoną od lat przez mieszkańców, urzędy miast i gmin, różne organizacje pozarządowe, a także przez organy kontrolne. Drzewa zagrożeniem Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew z pasa drogowego dróg powiatow(...)
»

Utrata statusu odpadu – r(...)

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają warunki określone w przepisach zarówno krajowych, jak i unijnych. Interpretacja tych regulacji rodzi jednak czasem różnego rodzaju wątpliwości. Postanowienia art. 6 dyrektywy ramowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – (...)
»