Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Co to jest system gospoda(...)

W nawiązaniu do serii artykułów autorstwa Antoniego Niedziałkowskiego oraz listu czytelnika z Bydgoszczy (PK 02/2001) zorganizowaliśmy debatę redakcyjną poświęconą różnym podejściom do gospodarki odpadami. Do dyskusji zaprosiliśmy prof. Andrzeja Jędrczaka z Politechniki Zielonogórskiej, dr. Bolesława Maksymowicza z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast OBREM, Andrzeja Stefaniaka z Arki Konsorcjum (firmy m.in. projektującej zakłady utylizacji odpadów), Marka Wróblewskiego z Zakładu Utyli(...)
»

Woda a nasze zdrowie cz. (...)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 203, poz. 1718), zwane dalej rozporządzeniem, zostało wydane na podstawie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747). Podobnie jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, (...)
»