Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zgodnie z wymogami(...)

  Od lat 80. XX w. Katowice posiadają dużą i dobrze funkcjonującą pod względem technologicznym mechaniczną kompostownię (biostabilizatory DANO), o wydajności zapewniającej przetwarzanie około połowy powstających w mieście odpadów komunalnych. Jednakże wiedząc, że w niedalekiej przyszłości na składowisko będzie mógł trafiać t(...)
»

Opakowaniowe czy komunaln(...)

Wzrastające wymagania dotyczące koniecznych do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych powodują, że gminy, ustawowo zobligowane do prowadzenia na swoim terenie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, narażone są na sankcje karne związane z nieosiągnięciem tych wskaźników. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy uregulowane jest przepisami prawa krajowego(...)
»