Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Monitoring składowisk odp(...)

  Artykuł 59 ust. 1 pkt 7 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243) stanowi, że zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany je monitorować przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu jego eksploatacji oraz corocznie przesyłać uzyskane wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły.  (...)
»

Ochrona środowiska czy mo(...)

10 marca br. Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 63, poz. 441). Projekt wniesiony przez posłów Samoobrony wydawać się mógł „niewinny”, bo zmienia tylko jeden artykuł (art. 12) nowelizacji z 29 lipca 2005 r. i tylko o sześć miesięcy wydłuża vacatio legis (tj. do 13 października 2006 r.). W uzasadnieniu sejmowego przedłożenia czytamy m.in., że dotyczy to specyficznej sytuacji, tj. rekultywacji odpadam(...)
»