Najnowsze artykuły

SPIUG bierze udział w projekcie koordynowanym przez UE, dotyczącym analizy zachowań konsumentów oraz zaleceń w zakresie nowych modeli biznesowych i ram regulacyjnych. Jednym z punktów wyjścia było stworzenie sieci ekspertów, którzy mogą reprezentować punkt widzenia konsumentów w zakresie odpowiednich technologii RHC w określonych obszarach geograficznych. Eksperci powinni posiadać wiedzę na temat czynników zachęcających i barier dostrzeganych przez konsumentów, a także na temat wykorzystania (...)
»

W ramach projektu RURES, finansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE, 11 partnerów z sześciu krajów Europy Środkowej (Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski i Słowenii) koncentruje się na zrównoważonym rozwoju regionalnym obszarów wiejskich, biorąc pod uwagę produkcję energii i jej zużycie. Jako innowacyjne narzędzie opracowywana jest nowa aplikacja on-line – kalkulator wartości umożliwiający wyliczenie wartości dodanej wynikającej z zastosowania środków OZE i EE na poziomie(...)
»

Głównym celem jest zwiększenie puli paliwa rolniczego ze wsparciem poprzez podwyższenie limitu obowiązującego na powierzchnię użytków rolnych, a także poszerzenie programu o upust na zakup paliwa przez producentów bydła. Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wykorzystała tę inicjatywę do ponownego podjęcia rozmów o możliwości wykorzystania w produkcji rolniczej biodiesla wprowadzanego do obrotu przez koncerny paliwo- we w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego ((...)
»

Natomiast polskie koncerny energetyczne opłaty traktują jedynie jako dodatkowe koszty, zapominając, że jest to rekompensata za spowodowane straty środowiskowe. A przecież mechanizm ETS ma zachęcać emitentów, a w szczególności energetykę, do modernizacji poprzez wprowadzanie technologii zeroemisyjnych. A najlepiej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. System ETS nie jest wolny od wad, przez lata cena uprawnień do emisji była niska. To wynik przyznania zbyt wielu darmowych upraw(...)
»

Tego rodzaju odpady, nazywane też paliwem alternatywnym RDF (ang. Refused Derived Fuel), miały być cennym i pożądanym „towarem” na rynku. Okazało się, że jest odwrotnie. Ich wartość jest ujemna. Producenci RDF-u muszą płacić za jego przyjęcie. Niewielką część (około 1 mln ton) przyjmują cementownie, kilkaset tysięcy ton – spalarnie. Reszta jest magazynowana i czeka na odbiorcę, co – pośrednio – jest przyczyną pożarów na składowiskach, w RIPOK-ach czy w legalnych i nielegalnych magaz(...)
»

Od samego początku towarzyszyły polskiemu przemysłowi mleczarskiemu i przetwórstwa owocowo-warzywnego w procesie intensywnych przemian modernizacyjnych. Kartoniki to bowiem nie tylko samo opakowanie, ale również współpracujące z nimi w liniach technologicznych nowoczesne urządzenia przetwórcze (pasteryzatory, homogenizatory, wirówki do mleka itp.), a także wysokowydajne urządzenia nalewająco-pakujące oraz urządzenia pakowania zbiorczego. Dziś polski przemysł żywności płynnej w niczy(...)
»

Pierwsze „recyklomaty” pojawiły się w lipcu. Przyjmują butelki PET i aluminiowe puszki. Na podstawie zliczonej masy odpadów urządzenie przypisuje punkty, które mieszkaniec może wymienić na nagrody i zniżki. System motywacyjny ma wprowadzić Wieluń do gospodarki obiegu zamkniętego. – Inowacyjność rozwiązania polega na premiowaniu za poprawną segregację – mówi Łukasz Waksmundzki z EcoTech System z Krakowa. – Zasady są proste. Mieszkańcy segregujący odpady otrzymują punkty, które gromadzone są na(...)
»

W maju tego roku za sprawą ogólnopolskich mediów usłyszeliśmy o pladze pożarów na „wysypiskach śmieci”. Nie było praktycznie dnia, w którym opinia publiczna nie dowiedziałaby się o kolejnym pożarze „wysypiska”, działającej w najlepsze „mafii śmieciowej”, „polskim sposobie na utylizację odpadów”, „śmietnisku Europy” i milionowych zarobkach tych, którzy odpady podpalają. Ile w tym prawdy, a ile medialnego szumu i efektu tzw. sezonu ogórkowego, wiedzą najlepiej ci, którzy w branży odpadowej funk(...)
»

Polecane artykuły

Siew i plon nowelizacji

Szczególne wnioski z nowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków można wysnuć poprzez konfrontację „martwych zapisów” z „żywą” praktyką. Wstępne doświadczenia eksploatacyjne, związane z wdrożeniem noweli, poruszono na konferencji, która odbyła się 2 lutego br. w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz naukowców z Politechniki Warszawskiej. Była t(...)
»

Aspekt prawny zmian klima(...)

Zmiany klimatu są jednym z zagadnień, które stały się w XX i w XXI w. przedmiotem specjalnej troski na arenie międzynarodowej. Omawianemu obszarowi poświęcono już wiele konferencji i publikacji.  Zmiany klimatu stały się główną przyczyną najbardziej restrykcyjnych gospodarczo aktów prawa międzynarodowego, czyli Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto. Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęł(...)
»