Najnowsze artykuły

Kalendarium

Czerwiec – październik 2019   11-12.06 Łódź Smart City Expo Poland 2019 Organizator: Smartcityexpo.pl Info: 22/242-84-81; biuro@smartcityexpo.pl; www.smartcityexpo.pl   12.06 Chorzów 8. Forum Spalania Biomasy i Odpadów Organizator: CBE Polska Info: 22/827-71-23; biuro@cbepolska.pl; www.cbepolska.pl   12-14.06 Grudziądz 11. Konferencja Naukowo-Technic(...)
»

Duże zainteresowanie anki(...)

W ostatnich miesiącach eksperci z branży gospodarki odpadami szeroko komentują kolejne projektowane zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapowiadając ich negatywny wpływ na polski rynek, w tym głównie na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. Już teraz jednak możemy dostrzec zagrożenie, jakim jest wejście w życie zmian do ustawy o odpadach. Zgodnie ze znowelizowanym aktem prawnym, firmy działające w branży recyklingu mają 12 mi(...)
»

Jeden odpad, trzy systemy

System gospodarki odpadami komunalnymi, system rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz system kaucyjny łączy jeden, wspólny element. Jest nim generowany przez konsumenta końcowego odpad opakowaniowy. Dlatego prace nad zmianami w ramach tych trzech systemów muszą odbywać się równolegle i brać pod uwagę aspekty wszystkich trzech obszarów i funkcjonujących w nich podmiotów. Teza dotycząca wspólnych zależności pomiędzy wskazanymi trzyma systemami (systemem gospod(...)
»

Trudna sytuacja białych c(...)

Wartość przetargowych świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, spada z miesiąca na miesiąc. Jeszcze w lutym 2018 r. średnioważona cena na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) dla świadectw przetargowych, oznaczonych indeksem PMEF, wynosiła 833,5 zł. 23 maja 2019 r. indeks TGE dla praw majątkowych wynikających ze świadectw przetargowych wyniósł już tylko 29,67 zł/toe. Tendencją spadkową objęte są obecnie nie tylko tzw. świadec(...)
»

Metody redukcji emisji NO(...)

Spalanie paliw kopalnych pociąga za sobą emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Stale postępujący rozwój przemysłu na świecie wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną, a co za tym idzie, intensyfikuje wielkość generowanego ekwiwalentu tlenków azotu. Na szczęście, istnieje szereg metod, które umożliwiają niwelowanie przedostawania się szkodliwych gazów do atmosfery. Dlaczego jednak tak istotne jest ograniczanie emisji tlenków azotu? Są(...)
»

Jak efektywnie fermentowa(...)

Rozwój rynku biogazowego w Polsce sprawia, że nie tylko poszukuje się wydajnych substratów do produkcji biogazu, ale też istnieje konieczność wdrożenia odpowiednich technologii przetwarzania. Proponowane rozwiązania powinny więc być dostosowane nie tylko do wybranych substratów, ale też do warunków lokalnych oraz możliwości inwestycyjnych. Należy podkreślić, że każdy substrat wykazuje inną dynamikę i kinetykę rozkładu substancji organicznej, dlatego w celu uzyskania(...)
»

Depozyty za opakowania z (...)

O systemach depozytowych dla opakowań na niektóre płynne produkty spożywcze powiedziano w ostatnich miesiącach już niemal wszystko. I można się spodziewać, że w momencie druku tego artykułu pojawi się kilka nowych zarówno komentarzy w tej sprawie, jak i inicjatyw gospodarczo-społecznych. Z jednej strony przedstawiciele administracji rządowej co jakiś czas wysyłają sygnały o trwających pracach analitycznych dotyczących depozytu na niektóre opakowania. Działania te ma(...)
»

Samodzielność energetyczn(...)

Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Niestety, w Polsce zastosowanie instalacji wykorzystujących OZE w większości przypadków nie przynosi zadowalającego zysku ekonomicznego w zestawieniu z nakładem inwestycyjnym, mimo korzystnych warunków środowiskowych. Co trzeba poprawić? Podstawowym problemem polskiej gospodarki jest niewystarczalność energetyczna. Należy podkreślić, że nie tylko konflikty polityczne,(...)
»

Polecane artykuły

Recykling surowcowy w pie(...)

Stal, przy światowej produkcji na poziomie 1,3 mld t rocznie, stanowi najważniejszy materiał, który może być poddawany całkowitemu recyklingowi po zakończeniu cyklu życia wyrobu. Tworzywa sztuczne, których światowa roczna produkcja wynosi powyżej 260 mln t, uważane są za drugi z najistotniejszych materiałów podstawowych stosowanych w gospodarce. Jednak zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych to problem jeszcze nie do końca rozwiązany. Nowocze(...)
»

Restrukturyzacja farm wia(...)

Akcentuje się nowe możliwości prawne, które zostały wprowadzone w Ustawie z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz dyskutuje się na temat tzw. pre-packu, tj. instytucji przygotowanej likwidacji, która została wprowadzona do ustawy Prawo upadłościowe i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  Przemodelować zobowiązania W wydaniu 5-6/2017 „Czystej Energii” przedstawiono możliwości zastosowania postępowań restrukturyzacyjnych przez podmioty z b(...)
»