Wszystkie artykuły w kategorii: "Zarządzanie"

Reklama

Polecane artykuły:

Prawo własności w miejsco(...)

Do podstawowych cech wyróżniających wolnorynkowy system społeczno-gospodarczy należy prawo do posiadania i poszanowania prywatnego majątku. W polskim ustawodawstwie ogólne założenia tej zasady odzwierciedla zapis art. 21 Konstytucji RP gwarantujący ochronę własności wraz z jej dziedzicznością. Jednocześnie stwierdza się, że wywłaszczenie dopuszczalne jest jedynie na cele publiczne za słusznym odszkodowaniem. Powyższe uregulowanie posiada szczególne znaczenie w stosunku do nieruchomoś(...)
»

Biblioteka Wod-Kan(...)

 Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej K. Weinerowska-Bords Gdańsk 2010 ISBN 978-83-7348-307-1 Stosowanie uproszczeń w obliczeniach i związane z tym konsekwencje dla funkcjonowania kanalizacji deszczowej to zagadnienia otwarte i powszechnie dyskutowane na licznych konferencjach tematycznych. Prezentowane opracowanie stanowi próbę syntezy problemów związanych z tym t(...)
»