ECOMANAGER 2013

wydany w Ecomanager – 2013-2
  DRUKUJ
Przedstawiamy sylwetki specjalistów, zajmujących się ochroną środowiska w największych polskich firmach. Chcemy zaprezentować ludzi, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowanie sprawiają, że przemysł jest bardziej przyjazny środowisku.
 
Dorota Bagińska
kierownik Działu Ochrony Środowiska w Pionie Eksploatacji
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
 
Dorota Bagińska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W przemyśle gazowniczym pracuje od 15 lat. Od 2008 r. zajmuje się ochroną środowiska w GAZ-SYSTEM, a obecnie jest kierownikiem Działu Ochrony Środowiska w Pionie Eksploatacji. Do jej obowiązków należy m.in. nadzorowanie spraw dotyczących ochrony środowiska, ściśle związanych z realizacją w spółce działań eksploatacyjnych, w tym: bieżący monitoring działalności spółki w obszarze ochrony środowiska, merytoryczny nadzór nad systemem zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, a także nadzorowanie spełnienia wymagań dotyczących handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dorota Bagińska uczestniczy w opiniowaniu realizowanych w zakresie ochrony środowiska prac naukowo-badawczych, bierze czynny udział w pracach zespołów powołanych w spółce do zarządzania środowiskiem w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oraz kieruje zespołem przygotowującym i wprowadzającym procedury środowiskowe.
 
 
Mieczysław Broniszewski
szef BiuraOchrony Środowiska
Grupa LOTOS
 
Mieczysław Broniszewski po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1980 r. rozpoczął pracę w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, początkowo jako stażysta, a następnie specjalista ds. bloku olejowego. Od 1984 r. zajmował się technologią produkcji gotowych olejów smarowych, by w 1992 r. zostać głównym technologiem gdańskiej rafinerii, przejmując odpowiedzialność za całą sferę związaną z technologią i ochroną środowiska. Od końca 2006 r. jest szefem Biura Ochrony Środowiska. Jego dorobek zawodowy obejmuje współautorstwo kilkunastu opatentowanych rozwiązań z zakresu technologii produkcji paliw i olejów smarowych oraz członkostwo w Radzie Naukowej Instytutu Technologii Nafty w Krakowie. Aktualnie jest przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W grudniu 2011 r.  prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powołał go do składu Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły (kadencja do 2015 r.). W 2011 r. został odznaczony przez ministra środowiska odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
 
 
Maciej Doliwa
kierownik Wydziału BHP i Ochrony Środowiska
International Paper – Kwidzyn
 
Maciej Doliwa całą swoją dotychczasową karierę zawodową związał z International Paper – Kwidzyn. Jest to jego pierwsza praca po zakończeniu studiów na Politechnice Łódzkiej na kierunku inżynieria procesowa i ochrona środowiska. Budowanie doświadczenia zawodowego rozpoczynał od stanowiska młodszego specjalisty ochrony środowiska. Na tym etapie kariery poszerzał swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony powietrza. Przejście na stanowisko specjalisty to dla niego nowe wyzwania, związane m.in. z przygotowaniem zakładu do funkcjonowania w systemie ETS. Zajmował się także opiniowaniem projektów aktów prawnych z obszaru ochrony środowiska oraz współpracą z firmami kooperującymi w zakresie studiów, ekspertyz i ocen środowiskowych. Kolejnym krokiem w karierze było zwiększenie odpowiedzialności o obszar BHP i objęcie najpierw stanowiska zastępcy kierownika Działu BHP, a następnie awans na kierownika Wydziału BHP i Ochrony  Środowiska. Dzięki temu Maciej Doliwa został liderem dwudziestoosobowego zespołu.
 
Małgorzata Golec
inżynier ds. ochrony środowiska
General Motors Manufacturing Poland
 
Małgorzata Golec jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek inżynieria środowiska, specjalność zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych). Zaraz po studiach rozpoczęła pracę jako specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie zajmującym się zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania. Od początku 2012 r. pracuje na stanowisku inżyniera ds. ochrony środowiska w GMMP. Zakres jej obowiązków obejmuje m.in. monitorowanie wymogów prawnych, którym podlega fabryka, pełną sprawozdawczość w zakresie emisji do powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej i zarządzanie materiałami chemicznymi na terenie zakładu. Małgorzata Golec nadzoruje również prace w trzech obszarach fabryki: zakładowej stacji uzdatniania wody, zakładowej oczyszczalni ścieków oraz sektorze koagulacji. Dodatkowo, w celu zbudowania jak najlepszej świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród pracowników, prowadzi regularne szkolenia, audyty i różne akcje promocyjne, dotyczące m.in. ograniczenia do minimum oddziaływania zakładu na środowisko.
 
 
 
Klaudyna Gruszecka
kierownik ds. ochrony środowiska i bhp
Kompania Piwowarska
 
Klaudyna Gruszecka jest związana z Kompanią Piwowarską od 1999 r. Od początku swojej pracy w KP odpowiada za kwestie ochrony środowiska, a od 2006 r. także za bhp  i elementy zarządzania ryzykiem. Wdrożyła w firmie system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N-18001 i OHSAS oraz zarządzanie procesami w obszarze ochrony środowiska w programie ARIS. Współpracuje z browarami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Zarządza handlem emisjami i opłatą produktową, współpracuje ze stowarzyszeniami Brewers of Europe i Eko-Pak. Brała udział w pracach nad przewodnikiem Browarów Polskich, dotyczącym najlepszych technologii stosowanych w przemyśle piwowarskim (ang. BAT), zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska i wykorzystywanym przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych. Obecnie m.in. tworzy strategię ochrony środowiska i BHP jako element zrównoważonego rozwoju KP oraz odpowiada za podniesienie świadomości pracowników w tych obszarach.
 
Arkadiusz Kamiński
dyrektor Biura Ochrony Środowiska
PKN ORLEN
 
Arkadiusz Kamiński pracuje w PKN ORLEN od maja 2008 r., a funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska pełni od września 2009 r. Odpowiada m.in. za koordynację i prawidłowe funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz za opracowanie spójnych ze strategią firmy kluczowych zasad ochrony środowiska w Spółkach Grupy Kapitałowej. Jest doktorem nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, na kierunkach zarządzanie finansami i marketing oraz zarządzanie projektami, a także na Politechnice Krakowskiej na kierunku audyt energetyczny. Odpowiadał także za realizację zadań dotyczących doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw dla wojskowych baz lotniczych oraz podczas projektowania m.in. rozbudowy bazy Petrolotu i lotniska im. Lecha Wałęsy. Jest członkiem Kapituły Programu Responsible Care, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
 
Edyta Karpiuk-Jagodzińska
SHE Department (Safety, Health&Environment)
Unilever Polska
 
Edyta Karpiuk-Jagodzińska jest liderem projektów związanych z ochroną środowiska, a także bezpieczeństwem pracowników, realizowanych przez firmę Unilever na terenie Polski i krajów bałtyckich. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek ochrona środowiska) oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie (specjalizacja bezpieczeństwo i higiena pracy). Jest audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością, BHP oraz ochrony środowiska. W Unilever pracuje od 2007 r., gdzie zarządza zespołem i zapewnia realizację priorytetów związanych z bezpieczeństwem pracowników. Bardzo zaangażowała się we wdrażanie planu „Życie w sposób zrównoważony”, w ramach którego realizowany jest projekt „Zero Landfill”, mający na celu całkowite zaprzestanie składowania wytwarzanych przez Unilever odpadów. Edyta Karpiuk-Jagodzińska jest pasjonatką bezpieczeństwa drogowego i promocji ekologicznego stylu życia.
 
Izabella Meszyńska
koordynator ds. środowiska – system zarządzania
Scania Production Słupsk
 
Izabella Meszyńska jest specjalistą ds. ochrony środowiska w Scania Production Słupsk, z sześcioletnim doświadczeniem w branży. Do jej głównych obowiązków należą m.in. zapewnienie, że system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania normy ISO 14001, planowanie, koordynowanie oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego, koordynowanie planu działań korygujących oraz zapobiegawczych po audytach w zakresie SZŚ i ocenach środowiskowych, a także opracowywanie raportów niezgodności z ocen i działań SZŚ. Ponadto jest odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego, koordynowanie oceny aspektów środowiskowych i analizy ich ryzyka oraz realizację programów środowiskowych. Do jej codziennych zadań należy również nadzorowanie procesu emisji do powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej, identyfikowanie zmian w wymaganiach prawnych i innych dotyczących środowiska oraz opracowywanie dokumentacji potrzebnej w procesach inwestycyjnych (decyzje, raporty środowiskowe).
 
Piotr Mękarski
kierownik ds. ochrony środowiska dla Polski oraz regionu CIS
Hewlett-Packard Polska
 
Piotr Mękarski w firmie Hewlett-Packard Polska pracuje od 1998 r., a od ponad dziesięciu lat zajmuje się w niej sprawami dotyczącymi ochrony środowiska. Do głównych jego zadań należą m.in. zapewnienie zgodności wprowadzanych produktów z wymaganiami prawnymi, wsparcie działu sprzedaży w przetargach, a także promocja ekologicznych rozwiązań. Od 2005 r. jest kierownikiem Działu Ochrony Środowiska na Polskę, a od 2007 r. zajmuje się również regionem Europy Wschodniej (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan). Od 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej organizacji odzysku ERP Polska. W listopadzie 2012 r. został wybrany na przewodniczącego Komitetu Ochrony Środowiska w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wcześniej przez kilka lat był jego wiceprzewodniczącym.
 
 
Urszula Mieszczak
główny inżynier ds. ochrony środowiska     
Katowicki Holding Węglowy
 
Urszula Mieszczak pracuje w sektorze górniczym od 1980 r. i zajmuje się ochroną środowiska. Ukończyła szereg studiów podyplomowych w tym zakresie, m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, a także Politechnice Śląskiej. Posiada dodatkowe uprawnienia zawodowe: zatwierdzenie OUG w charakterze osoby wyższego dozoru ruchu specjalności ochrona środowiska w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny, ekspert czystszej produkcji i zarządzania środowiskowego, menedżer ekologii, audytor systemu zarządzania środowiskowego i zintegrowanego systemu zarządzania. Współpracowała we wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego oraz zintegrowanego systemu zarządzania w zakładach KHW, w związku z czym powołano ją na stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania środowiskowego w KHW. Minister środowiska 15 maja 2012 r. nadał jej odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Dzięki zaangażowaniu Urszuli Mieszczak firma zdobyła wiele cennych nagród w zakresie ochrony środowiska.
 
 
Paweł Mroczek
menedżer Działu Inżynierskiego i Energii
Tesco Polska
 
Paweł Mroczek zawodowo jest związany z Tesco od 2006 r. Początkowo został zatrudniony na stanowisku inżyniera ds. mechanicznych, natomiast od lipca 2007 r. pracuje jako menedżer Działu Inżynierskiego i Energii. Zarządza pracą kilkunastu osób – inżynierów, analityków i kierowników ds. energii. Jest odpowiedzialny za wprowadzanie rozwiązań technologicznych zmniejszających zużycie energii i gazu we wszystkich obiektach Tesco w Polsce. Paweł Mroczek to jeden z pomysłodawców budowy sklepów Tesco wykorzystujących energię odnawialną. Dzięki jego zaangażowaniu do tej pory takie placówki powstały w Zdzieszowicach, Garwolinie, Lubartowie, Nowym Mieście Lubawskim, Grudziądzu i Biskupcu.
 
Adam Pawełas
menedżer ds. ochrony środowiska
Carlsberg Polska
 
Adam Pawełas jest absolwentem nauk przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów zarządzania w ochronie środowiska na Politechnice Delft w Holandii. Pracował w międzynarodowej firmie konsultingowej, zajmując się analizami ekologicznymi przy prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce i krajach sąsiednich (m.in. przemysł spożywczy, górniczo-hutniczy, chemiczny i lekki). Dla jednej z największych sieci handlowych w Polsce organizował system gospodarki odpadami. Od 2002 r. zarządza sprawami środowiska, energii i bezpieczeństwa w Carlsberg Polska na stanowisku menedżera. Był odpowiedzialny za wdrożenie normy ISO14001 i realizację inwestycji w zakresie ochrony powietrza i oczyszczania ścieków, w tym z wykorzystaniem środków UE. Do najważniejszych inwestycji ekologicznych należały budowa oczyszczalni ścieków dla Browaru Bosman, rozbudowa oczyszczalni dla Browaru Okocim oraz instalacja kotłowni gazowej w Browarze Okocim. Adam Pawełas jest ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska i efektywności energetycznej na poziomie globalnym Grupy Carlsberg. Realizuje i uczestniczy w projektach ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej w różnych regionach świata.
 
Michał Rus
specjalista ds. ochrony środowiska
FOSFAN
 
Michał Rus w 1998 r. ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej na kierunku ochrona środowiska. Od 1999 r. pracuje w firmie FOSFAN w Szczecinie (wcześniej Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych SUPERFOSFAT) jako specjalista ds. ochrony środowiska. Zajmuje się kompleksowo sprawami ochrony środowiska, a także systemami zarządzania jakością i środowiskiem – pełni funkcję pełnomocnika zarządu ds. zintegrowanego systemu zarządzania. Jest pełnomocnikiem ds. Programu Odpowiedzialność i Troska (ang. Responsible Care), członkiem Technicznej Grupy Roboczej ds. Przemysłu Chemicznego przy Ministerstwie Środowiska oraz Komisji ds. Ekologii przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.
 
Barbara Sznajder
specjalista ds. ochrony środowiska
Pełnomocnik Systemów Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001&EMAS)
MAN Trucks                    
 
Barbara Sznajder w latach 2009-2010 prowadziła przygotowania do certyfikacji firmy w zgodzie ze standardem ISO 14001. Od tego czasu pełni ona funkcję pełnomocnika systemów zarządzania środowiskiem – w trakcie wdrażania ISO 14001 podjęto decyzję
o przystąpieniu do systemu EMAS. Pozytywna weryfikacja została przeprowadzona
w 2011 r. W ramach działań z zakresu ochrony środowiska Barbara Sznajder zajmuje się m.in. gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, gospodarką wodno-ściekową, zarządzaniem energią (główny cel to redukcja emisji CO2). Efekty tych działań zostały wyróżnione m.in. nominacją Komisji Europejskiej do nagrody EMAS Award 2012.
 
Janusz Waszak
kierownik Działu ds. Certyfikacji i Ekologii
Amica Wronki
 
Janusz Waszak ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania w ochronie środowiska i gospodarka odpadami”. Jest audytorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem. Od 2007 r. kieruje Działem ds. Certyfikacji i Ekologii w Amice Wronki. Realizuje politykę środowiskową firmy, wdrażając działania zmierzające m.in. do oszczędzania energii i zmniejszenia zużycia wody. Aktywnie wspiera różne formy edukacji ekologicznej, prowadząc szkolenia i zamieszczając informacje na witrynie intranetowej. Jest inicjatorem działań dotyczących procesu zarządzania cyklem życia wyrobów w aspekcie uwzględniania zasad ekoprojektowania, energooszczędności i recyklingu. Dzięki jego staraniom Amica przystąpiła do programu promocji etyki ekologicznej przedsiębiorstw w działaniach na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz uzyskała certyfikat „Green Way”. Jego zaangażowanie sprawiło, że firmę wyróżniono też w kategorii „Dbałość o środowisko naturalne” w konkursie „Wielkopolski lider społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)”.
 
Monika Wosik
dyrektor ds. ochrony środowiska
CEMEX Polska
 
Monika Wosik od ponad pięciu lat kieruje czteroosobowym zespołem w międzynarodowym koncernie branży budowlanej, sprawując nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w ok. 50 zakładach produkcji cementu, betonu oraz kruszyw. Dzięki jej zaangażowaniu i wytrwałości świadomość środowiskowa w firmie stale rośnie. Wraz z zespołem włącza pracowników w działania na rzecz środowiska, np. zbiórkę elektrośmieci czy w akcję „Sprzątanie świata”. Wdrażany pod jej kierownictwem system zarządzania środowiskowego przyczynia się do znacznego ograniczenia oddziaływania zakładów CEMEX na otoczenie. Z jej inicjatywyw 2011 r. w Cementowni Chełm skutecznie wdrożono prestiżowy system ekozarządzania i audytu EMAS. Monika Wosik aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych organizacji branżowych, głównie w zakresie konsultacji nowych inicjatyw ustawodawczych. W wolnym czasie chętnie współorganizuje jako wolontariusz projekty na rzecz ochrony przyrody (np. inwentaryzacja sów, wilków i żółwia błotnego).
 
Sylwetki osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska opracowano na podstawie danych, przesłanych przez firmy. Informacje zostały również zaprezentowane na stronie www.ecomanager.pl. Przedsiębiorstwa, zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu mogą nadsyłać, na adres ecomanager@abrys.pl, opisy profili zawodowych osób (wraz ze zdjęciem), zajmujących się ochroną środowiska.
 
 
Opracowanie: Małgorzata Masłowska-Bandosz

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus