Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wody opadowe – rola samor(...)

Tradycyjne podejście do odprowadzania wód opadowych, polegające na ich jak najszybszym odprowadzeniu z powierzchni zlewni podziemną siecią kanalizacyjną, nie uwzględnia uwarunkowań ekologicznych. Dotyczy to przede wszystkim zdolności odbiornika do przyjmowania spływów opadowych oraz niekorzystnych zmian w bilansie hydrogeologicznym zlewni. Rozwiązaniem tego prob(...)
»

Ogród dwóch brzegów(...)

Cieszyn i Czeski Cieszyn są liderami współpracy transgranicznej na polsko-czeskim pograniczu i wzorem dla całego euroregionu. W ostatnich latach w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zrealizowano trzy duże projekty, mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej wzdłuż brzegów Olzy. Projekt „SportMo(...)
»