Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Psucie przestrzeni (...)

  Zacznijmy od przepisów. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 3 mówi, iż: „kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (…) należy do zadań własnych gminy”. I dalej, w art. 4: „ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inw(...)
»

Informator - Kraj(...)

SkładowIS(k)O Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało zintegrowany Certyfikat Jakości ISO, który potwierdza wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, BHP i zarządzania, jakie osiągnęło składowisko odpadów w Sobuczynie, na które trafiają wszystkie odpady z miasta. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy CzPK rozpoczęło w listopadzie 2004 r. Zamknął, bo nie spełniały Ostrowiec Świętokrzyski, (...)
»