Informator

wydany w Ecomanager – 2013-1
  DRUKUJ
Ewaluacja polskiej energetyki
Nakładem Wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ukazała się publikacja pt. „Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce”, pod redakcją Joanny Kulczyckiej i Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej. Jest ona efektem projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Głównym jego celem było wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Norm Odniesienia) dzięki ocenie rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej polskiego sektora energetycznego, a także zbadanie jego wpływu na środowisko w latach 2007-2011. W publikacji przeanalizowano najistotniejsze problemy, związane m.in. z istniejącymi politykami i strategiami wspólnotowymi, krajowymi oraz regionalnymi, a także programami operacyjnymi (dotyczącymi sektora energetycznego), efektywnością energetyczną (stan obecny i prognozy do 2030 r.), wzrostem bezpieczeństwa energetycznego oraz oddziaływaniem sektora energetycznego na środowisko (weryfikowanym z wykorzystaniem metodyki LCA). Ponadto brano pod uwagę korzyści finansowe i ekonomiczne wynikające z realizacji projektów przeznaczonych dla sektora energetycznego, a także wzrost świadomości społecznej i edukacyjnej, dotyczącej przede wszystkim zwiększenia efektywności energetycznej gospodarki. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji mogą być narzędziem wspomagającym podejmowanie przez administrację państwową, przedsiębiorstwa sektora energetycznego, przedstawicieli świata biznesu, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe decyzji strategicznych, regionalnych i lokalnych (technicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych). Zdaniem autorów, przeprowadzenie ewaluacji sektora energetycznego w Polsce powinno przyczynić się m.in. do wsparcia prac nad polityką spójności po 2013 r., wsparcia systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli NSS w celu osiągnięcia możliwie najwyższej efektywności interwencji instrumentów strukturalnych, integralności polityki regionalnej i krajowej, współpracy podmiotów publicznych różnych szczebli administrowania, wykorzystania doświadczeń europejskiej polityki spójności, a także ujednolicenia polityk sektorowych.
 
Platforma dialogu
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępnia narzędzie, pomagające w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.
Platforma Dialogu, dostępna pod adresem www.dialog.gdos.gov.pl, jest dedykowana przedsiębiorcom i instytucjom otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia, klastry itp.), którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w zgodzie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności na obszarach Natura 2000. Można tam znaleźć rzetelną i przydatną wiedzę, w tym przykłady dobrych praktyk, potrzebne dokumenty oraz podręcznik dla przedsiębiorców, przygotowany przez GDOŚ. Dzięki modułowi komunikacyjnemu z funkcjami społecznościowymi platforma umożliwi przepływ informacji i wymianę doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi tą tematyką i przyczyni się do ułatwienia dialogu społecznego. Za pośrednictwem platformy już wkrótce będzie można skorzystać z e-learningowego szkolenia, przeznaczonego dla przedsiębiorców na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Platforma Dialogu została stworzona w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” i w czasie jego trwania będzie sukcesywnie rozwijana. Strategicznym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wybranych szesnastu obszarach Natura 2000.
 
Polska w radzie UNIDO
Minister środowiska, Marcin Korolec, będzie reprezentował Polskę w Radzie Doradczej Platformy Zielonego Przemysłu – globalnej inicjatywy łączącej wysiłki władz i biznesu na rzecz zielonej gospodarki.
Platforma Zielonego Przemysłu UNIDO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego) to powołana w 2012 r. podczas Szczytu Ziemi Rio+20 inicjatywa, utworzona w celu budowy partnerstwa państw i organizacji, w tym biznesowych, i skutecznej mobilizacji do działania na rzecz zielonej, niskoemisyjnej gospodarki. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządów (oprócz Polski także Kolumbia, Jordania, Kenia i Filipiny), sektora prywatnego (Broad Group, Microsoft Corporation, Novozymes A/S i Viyellatex Group), a także: Komisja Europejska, Global Environment Facility, Global Green Growth Institute, International Chamber of Commerce i Turkish Association for Energy Efficiency. Minister Marcin Korolec, jako reprezentant Polski, osobiście będzie uczestniczył w pracach Platformy i wpływał na jej rozwój. Platforma Zielonego Przemysłu ma szansę przyspieszyć globalne zmiany na rzecz zielonej gospodarki. Ma łączyć działania władz i biznesu, wspierając i kierując rozwój na zielone, uwzględniające strategiczną rolę środowiska, tory. W trakcie obrad uzgodniliśmy, że jednym z głównych kierunków działania będzie wspieranie efektywności energetycznej, co uważam za najkorzystniejszy wybór. Jestem zaszczycony, że osobiście będę mógł wspomagać ten proces – powiedział minister.
 
Nowy Zarząd NFOŚiGW
Minister środowiska, Marcin Korolec, powołał nowy Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Od 1 stycznia 2013 r. funkcję prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni Małgorzata Skucha, zajmująca dotychczas stanowisko zastępcy prezesa. Z kolei na zastępców prezesa Funduszu minister Korolec powołał: Jacka Gdańskiego, Barbarę Koszułap oraz Krystiana Szczepańskiego. Nowy Zarząd Funduszu wyłoniono na podstawie art. 400i ust. 1 i 2 Ustawy 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 
Durban – Doha – Warszawa
Już po raz drugi w Polsce zostanie zorganizowana Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Pięć lat temu gospodarzem tego wydarzenia (COP14) był Poznań, w grudniu br. będzie to Warszawa. Taką decyzję podjęto podczas odbywającej się w grudnia 2012 r. w Doha (Katar) konferencji klimatycznej (COP18). – Jestem bardzo zadowolony, że Polska jako organizator COP19 w Warszawie zyskała przywilej moderowania negocjacji klimatycznych. Czeka nas wiele wyzwań, w tym położenie fundamentów pod negocjacje nowego porozumienia klimatycznego, ale jestem przekonany, że podołamy temu zadaniu zarówno od strony merytorycznej, jak i logistycznej – powiedział Marcin Korolec, minister środowiska. Podczas głosowania, które odbyło się na szczycie 7 grudnia ub. r. jednogłośnie przyjęto propozycję Polski, aby to w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie konferencji stron. – Ponowne, po pięciu latach od konferencji w Poznaniu, przyznanie organizacji Polsce to dowód dużego zaufania dla zdolności organizacyjnych naszego kraju. Już podczas prezentacji oferty Warszawy tydzień wcześniej delegacje innych państw pozytywnie oceniały tę propozycję – dodał minister. Przyznanie organizacji COP19 oznacza także, że Polska będzie sprawować prezydencję w konwencji klimatycznej od listopada 2013 r. do listopada 2014 r., a minister środowiska RP będzie przewodniczył obradom COP19.
 
Osiem razy EMAS
Ośmiu nowym organizacjom w listopadzie 2012 r. wręczono certyfikaty potwierdzające rejestrację w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.
Wydarzenie to miało miejsce podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu (19 listopada 2012 r.). Certyfikaty, będące gwarancją działalności środowiskowej organizacji, wręczył Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska. Do grona już zarejestrowanych w systemie EMAS firm dołączyły: Jago-Pro z Jaworzna, Urząd Miasta Wrocław, TAURON Wytwarzanie – Oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała, ALBA MPGK z Dąbrowy Górniczej, DOL-EKO Organizacja Odzysku z Wrocławia, TOM Organizacja Odzysku ze Szczecina, Organizacja Odzysku Odpadów i Opakowań „EKOLA” z Gdańska, a także PONAR Wadowice z Wadowic. Obecnie w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zarejestrowanych jest 39 organizacji.
 
Na podstawie www.mos.gov.pl, www.gdos.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, a także informacji prasowych nadesłanych do redakcji opracowała Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus