Energetyczno-ciepłowniczy Kazimierz

wydany w Ecomanager – 2012-4
  DRUKUJ
Polityka energetyczna rządu i regulatora wobec ogromnych potrzeb inwestycyjnych sektora, inwestycje energetyczne grup kapitałowych, strategie rynkowe przedsiębiorstw, perspektywy rozwoju rynku ciepłowniczego oraz energia odnawialna to główne tematy poruszane podczas XII Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL.
Dwudniowe (7-8 marca br.) spotkanie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zorganizowało Europejskie Centrum Biznesu. Partnerem merytorycznym była firma Ernst & Young, zaś partnerem prawnym Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Kongres objęty został patronatem honorowym przez Ministerstwo Gospodarki, ministra środowiska Marcina Korolca, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka oraz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki.
Uczestnicy tego wydarzenia dyskutowali m.in. na temat ocen funkcjonowania polityki energetycznej po dwóch latach od jej wprowadzenia oraz perspektyw rozwoju sektora energetycznego, szczególnie biorąc pod uwagę planowaną budowę elektrowni atomowej, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji energii do 2030 r. Ponadto zastanawiali się nad kwestiami miksu energetycznego, zwłaszcza pod kątem udziału w nim energii pochodzącej z węgla oraz atomu. Paneliści zajęli się też szerszą perspektywą wspólnego rynku europejskiego (połączeń transgranicznych, priorytetami połączeń przesyłowych i barier w realizacji inwestycji), a także kwestią nowych zadań stojących przed OSD. Podjęto też temat różnych czynników, wpływających na inwestycje w polskim sektorze energetycznym. Dyskusja w ramach jednego z paneli dotyczyła też kwestii regulacyjnych i konkurencji w sektorach hurtowym oraz detalicznym. Uczestnicy debatowali głównie nad aktualnymi zmianami regulacyjnymi, wymieniali się doświadczeniami z zakresu przymusu handlu energią na platformach publicznych, omawiali dominujące modele kontraktowania energii, a także strategie działania przedsiębiorstw w kontekście polityki Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto podczas kongresu podjęto temat wyzwań stojących przed sektorem ciepłowniczym i kogeneracją. Debata dotyczyła przede wszystkim oceny perspektywy rozwoju rynku ciepła, kwestii konkurencji między uczestnikami omawianego rynku oraz oceny systemu wsparcia. Nie bez znaczenia był również temat nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących instalacji. Na koniec zajęto się tematem kogeneracji rozproszonej i jej szans w polskich warunkach oraz perspektywami energetyki odnawialnej w Polsce.
W ramach kongresu odbyła się tez niezwykle interesująca dyskusja w ramach tzw. Loży Ekspertów. Do udziału w niej zostały zaproszone niekwestionowane autorytety z sektora energetycznego, gospodarczego, naukowego i politycznego, aby wymienić poglądy na temat perspektyw rozwoju energetyki, zarówno jeśli chodzi o Polskę, jak i całą Unię Europejską.
 

Tomasz Sieduszewski, Europejskie Centrum Biznesu

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus