Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie gospodarką w(...)

W 2015 roku ze zbiorczego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków korzystało 68,7% ludności kraju, w tym 89,3% w miastach i 37,3% na terenach wiejskich1. Dynamika zmian na przestrzeni 10 lat w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miastach, a także na wsiach obrazuje złożoność problematyki gospodarki ściekowej obszarów wiejskich2. Dane GUS-u wskazują na znaczne dysproporcje w korzystaniu z sieci kanalizacyjnej między (...)
»

Warunki gruntowo-wodne Ki(...)

Pionierskie próby rozwiązania problemu braku systemu odprowadzania ścieków na terenie Kielc podjęto w pierwszej połowie XIX w. poprzez wybudowanie trzech kanałów, mających odprowadzać ścieki oraz wody opadowe do rzeki Silnicy. Natomiast lata 20. XX w. należy uznać za moment powstania miejskich wodociągów i kanalizacji. Wówczas władze miejskie podpisały z amerykańską firmą Ulen&Company umowę, na mocy której udzielono Kielcom kredytu na realizację inwestycji wodoc(...)
»