Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Emisja rtęci do powietrza(...)

Rtęć uwalniana jest do atmosfery przede wszystkim w wyniku procesów spalania węgla. O wielkości emisji decyduje m.in. zanieczyszczenie surowców rtęcią, właściwości fizykochemiczne tego pierwiastka, stosowane technologie procesów przemysłowych oraz typ i efektywność urządzeń redukcji emisji. Największym źródłem emisji rtęci do powietrza atmosferycznego są procesy spalania paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w przemyśle oraz gospo(...)
»

Regulamin dostarczania wo(...)

Działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, choć jest bez wątpienia działalnością gospodarczą (realizowaną bezpośrednio w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług), podlega istotnym ograniczeniom, wprowadzonym przede wszystkim w imię ochrony praw konsumentów (odbiorców) oraz właściwej jakości świadczonych na ich rzecz usług. Potrzeba takich ograniczeń wynika ze szczególn(...)
»