Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacyjne funkcje rady (...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje radom gmin trzy preteksty do głosowań, których wynik ma regulować działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Teoretycznie najważniejszym jest uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, czyli stanowienie zasad obowiązujących odbiorców i dostawców usług. Co kilka lat rady mają możliwość uchwalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kan(...)
»

Stosowanie taryf przez pr(...)

W sentencji wyroku z 29 czerwca 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uznał, iż pobieranie od wszystkich odbiorców opłaty za dostawę wody w tej samej wysokości, bez różnicowania na poszczególne grupy taryfowe, stanowi nadużycie pozycji dominującej na lokalnym rynku dostawy wody na obszarze gminy. Praktyka ta, zdaniem Sądu, polega na stosowaniu nieuczciwych cen, i tym samym ogranicza konkurencję. Sąd, wydając przedmiotowe orzeczenie,(...)
»