Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zdarzyło się w...(...)

Niemal 13 lat temu wodociągowców trapiły całkiem podobne problemy, co dzisiaj. Jeszcze w 2005 roku ówczesny redaktor prowadzący Henryk Bylka pisał w swoim wstępniaku o centralnym regulatorze cen wody i zastanawiał się nad zasadnością jego wprowadzenia. „Gminy w przeważającej liczbie przypadków są dziś właścicielami monopolistycznych przedsiębiorstw, a więc, pośrednio, monopolistami. Ustawa, także po nowelizacji, przypisuje im funkcję regulatora, zobowiązując do samoregulacji. Teoretycznie nar(...)
»

Biogaz z odpadów – szwedz(...)

Przepisy tej dyrektywy zostały transponowane do polskiego porządku prawnego przez nowelizację ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy: „Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych u(...)
»